Select Page
L’anàlisi antropològic de la diversitat sociocultural

L’anàlisi antropològic de la diversitat sociocultural

L’anàlisi antropològic de la diversitat sociocultural o com repensar a l’ésser humà en un món global

Aquest curs aspira a dotar als i a les participants dels elements i instruments que la perspectiva antropològica aporta per a una comprensió més profunda de la diversitat sociocultural de l’espècia humana.

A partir d’un seguit d’exemples etnogràfics –tant de les simplistament anomenades societats “exòtiques” com d’altres “més properes”- ens capbussarem en les principals esferes socials presents a tot grup humà com la família i amistat, la política, l’econòmica o el món del numinós per abordar la diversitat humana i les múltiples respostes que l’ésser humà ofereix a qüestions com ara l’organització social i política, les relacions de poder, les formes d’organització econòmica, els sistemes de classificació… Tanmateix, un coneixement més profund de la diversitat humana des de la perspectiva antropològica, ens haurà de permetre abordar una anàlisi crítica de la nostra societat en relació a aquestes esferes, tant de les pràctiques, com dels discursos i valors.

PROGRAMA

El programa es presentarà dividit en diversos blocs (alguns dels quals englobaran més d’una sessió) en els que reflexionarem sobre diverses temàtiques a partir de l’estudi etnogràfic de diferents fenòmens socioculturals.

L’Antropologia sociocultural com a disciplina científica: el treball de camp antropològic per a l’anàlisi de la diversitat cultural. Abordarem breument els principals trets que distingeixen aquesta ciència social centrada en l’estudi de la diversitat humana per posteriorment aprofundir simultàniament en les seves tècniques i les principals qüestions
metodològiques que s’hi plantegen; és a dir, en com treballa l’antropologia per assolir un coneixement profund de les realitats humanes.

Parents, compares, amics, veïns… : Mil i una cares de les relacions socials. La família com a unitat bàsica d’organització social és un tret comú a tota la humanitat, ara bé com s’articula aquesta, el significat que se li dóna, el paper a jugar a l’hora de vertebrar cada societat, etc. mostra ja una gran varietat. Tot i això, trobem altres vincles socials que acompleixin funcions similars a la família que també creen xarxa social i en els que cal aprofundir per entendre la riquesa de les relacions socials.

Més enllà de l’estat. Descobrirem la diversitat de formes d’organització política partint de la deconstrucció de la idea de l’estat com a forma natural d’organització política amb l’objectiu d’extreure un marc interpretatiu que ens permeti atendre a la complexitat sociocultural –pretèrita i present- i aprofundir en la nostra pròpia realitat.

La diversitat de formes econòmiques: una realitat llunyana? Aprofundirem etnogràficament en la multiplicitat de formes econòmiques presents a la humanitat que ens mostra l’Antropologia econòmica. A partir d’aquest coneixement provarem de rastrejar la seva preséncia a les “nostres societats de mercat” i alhora analitzarem críticament els valors, percepcions… que desemboquen en la pretesa naturalitat del nostre model econòmic i valors que l’acompanyen.

Entorn, natura, cultura. Reflexionarem sobre les relacions que les societats estableixen amb el medi, unes relacions d’anada i tornada podríem dir, on les cultures s’adapten al medi alhora que adapten el medi a la realitat sociocultural de cada grup; sense oblidar-nos de fer una primera aproximació a la pròpia idea de natura que la nostra societat té.

Sistemes de creences, cultes, religions: Entre el misteri i la matèria. A partir de l’ampli ventall de respostes amb què les cultures s’enfronten al món del numinós abordarem el paper que els sistemes de creences, religions, etc. juguen tant pel que fa a l’explicació del mistèric com de la realitat quotidiana.

Bibliografia General

Hi ha una bibliografia bàsica en què s’ofereix una visió general de l’Antropologia:

BOHANNAN, P. (1992) Para raros, nosotros. Introducción a la antropología cultural. Madrid: Akal.
COPANS, J. (1999) Introducción a la Etnología y a la Antropología. Madrid:Acento.
EMBER, C. R.; EMBER, M. (1997) Antropología cultural, Madrid: Prentice Hall.
HARRIS, M. (1998) Introducción a la Antropología General. Madrid : Alianza.
LLOBERA, J. R. (1999) Manual d’antropologia social, Barcelona: Edicions de la UOC.

També hi haurà una bibliografia específica conformada durant el curs que estarà relacionada amb alguns dels temes presentats i que es treballarà a l’aula.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Grup 1: Dimecres de 11:30 a 13:30 hores

Febrer: 5, 12, 19 i 26 Març: 4, 11, 18 i 25 Abril: 1, 15, 22 i 29 Maig 6, 13 i 20 de 2020

Grup 2: Dijous de 09:00 a 11:00 hores

Febrer: 6, 13, 20 i 27 Març: 5, 12, 19 i 26 Abril: 2, 16, 23 i 30 Maig 7, 14 i 21 de 2020

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

 

 

Miguel Doñate. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

AQUEST CURS TÉ ESGOTADES LES PLACES

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Camins de la filosofia al segle XX

Camins de la filosofia al segle XX

Camins de la filosofia al segle XX

El segle XX és un segle de canvis científics paradigmàtics i d’avenços tècnics espectaculars i vertiginosos; un segle amb dues guerres literalment mundials –o potser una de sola amb un entreacte de pau aparent–, seguides d’una guerra “freda”; és el segle de la descolonització i de la geopolítica, de les grans crisis del capitalisme i de la (im?)possibilitat del sistema comunista; un segle que va començar amb la ressaca de “la mort de Déu”, però que ha seguit creient –en Déu i en altres coses–; és el segle dels liberalismes i també dels llibertinatges, de l’establiment dels Drets Humans i també dels excessos de l’individualisme. El segle XX és un segle enormement complex i paradoxal, que encara hem de pair en molts aspectes. Per tal de començar a fer-ho, proposem recórrer alguns dels camins pels quals la filosofia hi ha transitat.

PROGRAMA

El programa es divideix en cinc temes, que ocuparan tres sessions cadascun.
Per a cada tema es proposarà la lectura d’un text breu, que serà objecte d’un comentari en comú en la part final de cada tercera sessió.

1. La filosofia com a anàlisi lògica del llenguatge

1.1. Rudolph Carnap i el Cercle de Viena
1.2. Ludwig Wittgenstein: del Tractatus a les Investigacions filosòfiques
1.3. Lectura (a concretar)

2. La filosofia com a fenomenologia

2.1. Edmund Husserl i el mètode fenomenològic
2.2. La crisi de les ciències europees
2.3. Lectura (a concretar)

3. Existència i existencialismes

3.1. De Déu a l’angoixa: Karl Jaspers i Martin Heidegger
3.2. Nàusea i absurd: Jean-Paul Sartre i Albert Camus
3.3. Lectura (a concretar)

4. Societat, política i poder

4.1. L’Escola de Frankfurt
4.2. Espai públic i acció política en Hannah Arendt
4.3. Lectura (a concretar)

5. De la “mort de Déu” (Nietzsche) a la “mort de l’Home” (Foucault)

5.1. Figures de la postmodernitat o de la modernitat tardana
5.2. Hermenèutica i meditació històrica
5.3. Lectura (a concretar)

Bibliografia General

DDAA, La secularización de la filosofia, Gedisa, 1998
DDAA, Breu història de la filosofia, Columna, 1995
G. REALE i D. ANTISERI, Historia del pensamiento filosófico y científico, Herder, 1995
J. SALES, Coneixement i situació, PPU, 1990
L. EMBREE, Anàlisi reflexiva, Universitat de Barcelona, 2013
N. GRIMALDI, L’home dislocat, Pòrtic – Barcelonesa d’Edicions, 2003.
I. ZARKA, Refundar el cosmopolitisme, Edicions UB, 2015.

* A aquesta bibliografia, cal afegir les seleccions de textos dels autors treballats i les lectures en comú, que el professor facilitarà.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimecres de 11:30 a 13:30 hores

Gener: 22 i 29 Febrer: 5, 19 i 26 Març: 4, 11, 18 i 25 Abril: 1, 15, 22 i 29 Maig 6 i 13 de 2020

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Jordi Casasampera. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

AQUEST CURS TÉ ESGOTADES LES PLACES

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es