Select Page
Apropament al pensament filosòfic

Apropament al pensament filosòfic

Apropament al pensament filosòfic

Existeixen diversos motius pels quals plantejar-se la idoneïtat d’aquest tipus de formació a l’edat adulta. Ja sigui per la riquesa del coneixement i pensament filosòfic, ja sigui per dirigir-se a persones que posseeixen l’experiència vital necessària pera poder reflexionar en profunditat o per la necessitat i urgència de polir la capacitat crítica que ens reclama la complexitat del context històric actual. Amb aquesta voluntat i amb motiu de l’encàrrec realitzat presentem el programa de l’assignatura “Apropament al pensament filosòfic”.

L’era del postcapitalisme informacional ha modificat i ampliat la majoria de paradigmes socials i individuals en què moltes generacions (cultures, societats…) s’havien sustentat o dotat per a comprendre i habitar el món. Així mateix, la poderosa influència del pensament científic en diversos àmbits (mèdic-sanitari, religiós, cultural, art…), les tecnologies de la informació i comunicació, la globalització de l’economia… han generat grans progressos, però també, i en aquest moment més que mai, notem els seus efectes secundaris (col·laterals): canvi climàtic, crisi econòmica, deixadesa moral o el buit vital entre d’altres.

Aquests profunds canvis esbossats així com la percepció negativa que estan generant exigeixen analitzar i comprendre millor la complexitat de la societat i el món del segle XXI. Per això és imprescindible fer una revisió dels “clàssics”, dels seus conceptes, teories i metodologies. Pot resultar paradoxal però la filosofia pot aportar eines conceptuals, noves perspectives o mètodes amb els quals no sols augmentar la quantitat de coneixements sinó també la possibilitat de capitalitzar els ja adquirits amb l’experiència i donar-los nous usos. Focalitzant quatre àmbits vitals de tot ésser humà que habita les societats complexes – laboral, espiritual, ciutadà i artístic – la filosofia pot clarificar les necessàries connexions entre ells i articular-los per a millorar les nostres perspectives de realització personal o social.

OBJECTIUS

Encara que l’assignatura està estructurada en quatre blocs temàtics diferenciats, la idea de fons és transcendir-los. Presentar per separat l’activitat i producció filosòfica i aprofundir en ella no pot impedir que es generi una idea de contigüitat i continuïtat entre les temàtiques, ja que no són compartiments hermètics. Comes veurà, són molts els autors i corrents filosòfiques que beuen del passat i els acaben traspassant fins a arribar als nostres dies.

La idea de separar-los metodològicament respon a l’estratègia d’afavorir l’assimilació i aplicabilitat dels continguts. Focalitzant-nos sempre en quatre perspectives filosòfiques bàsiques: ciència (lògica i matemàtica), metafísica (religió i espiritualitat), política (ètica i moral) i estètica (art i cultura) s’afavoreixen possibles analogies en àmbits de caràcter vital o generals. D’aquesta manera establirem els següents Objectius Generals dels mòduls:

 • Repassar els fets i autors més significatius del període
 • Analitzar els conceptes i teories més rellevants
 • Reflexionar sobre les seves implicacions pràctiques en el context actual

Més concretament, els Objectius Específics de cada mòdul en relació amb els àmbits vitals de correspondència:

Lògica

 • Analitzar les aportacions de diferents autors a la disciplina i quin impacte ha tingut el desenvolupament de la lògica en el camp del llenguatge i de la ciència.(tècnica)
 • Analitzar les repercussions de la ciència (tècnica) en l’àmbit laboral general i personal.

Metafísica

 • Analitzar les aportacions de diferents autors a la disciplina i quin impacte ha tingut el desenvolupament de la metafísica en el camp espiritual i religiós.
 • Analitzar la rellevància de la dimensió espiritual i religiosa en l’àmbit personal i social.

Ètica

 • Analitzar les aportacions de diferents autors a la disciplina i quin impacte ha tingut el desenvolupament de l’ètica en el camp social i polític.
 • Analitzar la rellevància de la dimensió ètic – moral en l’àmbit personal i social.

Estètica

 • Analitzar les aportacions de diferents autors a la disciplina i quin impacte ha tingut el desenvolupament de l’estètica en el camp de l’art i de la cultura.
 • Analitzar la rellevància de la dimensió artística i cultural en l’àmbit personal i social.
PROGRAMA

Mòduls

Temes

1 INTRODUCCIÓ

 

1.1 Història de la filosofia

1.2 Filosofia de la història

1.3 Canvi de paradigma

 

2 LÓGICA

2.1 Història de la lògica

2.2 Llenguatges artificials i llenguatge natural

2.3 La ciència

3 METAFÍSICA

3.1 Història de la metafísica

3.2 Ens i ésser

3.3 Religió

4 ÉTICA

4.1 Història de l’ètica

4.2 La perspectiva pública: política

4.3 Ètiques aplicades

5 ESTÈTICA

5.1 Història de la estètica

5.2 Llenguatge i imatge

5.3 Teatre filosòfic

6 ACTUALITAT

6.1 Filosofia acadèmica

6.2 Ètiques aplicades

6.3 Pràctica filosòfica

Bibliografia General

A l’inicià cada mòdul s’oferirà una bibliografia específica segons els interessos i preferències dels alumnes assistents. Així mateix, per oferir punts de partida comuns i afavorir el debat es recomana la lectura de manuals, la consulta de diccionaris, la lectura de la bibliografia inicial i algun altre material d’interès de cada mòdul.

Obres generals i de consulta

Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, Ed. Ariel

Historia de la Ética de VV.AA (Victoria Camps) Ed. Crítica

Historia de la Filosofía de Julián Marías, Ed. Manuales de la Revista de Occidente

 

Mòduls

Bibliografia inicial i altres fonts

1 INTRODUCCIÓ

–       Historia de la Filosofía Antigua de Antonio Alegre Gorri, Ed. Antropos.

–       Estructura de las revoluciones científicas de Thomas Samuel Kuhn. Ed. FCE, 1992

2 LÒGICA

–       Historia numero 1 (pel·lícula)

–       Analíticos de Aristóteles

–       Tractatus de L. Wittgenstein

3 METAFÍSICA

–       Pi, fe en el caos (pel·lícula)

–       Metafísica de Aristóteles

–       Ser y tiempo de M. Heidegger

4 ÈTICA

–       In side job (pel·lícula)

–       Éticas aristotélicas

–       Intervenciones filosóficas en la sociedad, VVAA

5 ESTÉTICA

–       El nombre de la rosa (pel·lícula)

–       Poética de Aristóteles

–       Manifiesto Dadaista, T. Tzara

ANNEX  bibliografia

 • Los filósofos presocráticos. Kirk, Raven y Shofield. Ed. Gredos, 1987
 • Testimonios y fragmentos. Trad. Introducción y notas de Antonio Piqué. Ed. Bruguera, 1985
 • Platón, obras completas en Ed. Gredos, Biblioteca Clásica.
 • Aristóteles, obras completas en Ed. Gredos, Biblioteca Clásica.
 • Epicureísmo. Emili Lledó. Ed. Círculo de Lectores, 1995
 • Meditaciones. Marco Aurelio. Ed. Círculo de Lectores, 2000
 • Ética para cada día. Cicerón. Ed. Círculo de Lectores, 2001
 • La cultura cristiana y san Agustín. Ed. Cincel, 1988
 • Discurso del Método y Meditaciones Metafísicas. R. Descartes. Ed. Gredos 2011
 • Ética. B. Spinoza. Ed. Alianza, 1987
 • Monadología. G. W. Leibniz. Ed. Biblioteca Nueva, 2001
 • El Príncipe. N. Maquiavelo. Ed. Alianza, 1982
 • Tratado sobre la naturaleza humana. D. Hume. Ed. Tecnos, 1988
 • Crítica de la Razón Pura y Crítica de la Razón Práctica. I. Kant. Ed. Alfaguara, 1995
 • Crepúsculo de los ídolos. F. Nietzsche. Ed. Alianza, 1986
 • Ser y Tiempo. M Heidegger. Ed. Tecnos, 1999
 • Tractatus Logico-philosophicus. L. Wittgenstein. Ed. Alianza Universidad, 1993
 • La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Walter Benjamin. Ed. Ítaca, 2003
 • Notas de literatura (El ensayo como forma). T. Adorno. Ed. Ariel, 1962
 • Problemas de la Ética. E. Tugendhat. Ed. Crítica, 1988
 • Mi último suspiro. L. Buñuel. Ed. Random House Mondadori, 2008
 • Intervenciones filosóficas en la sociedad. Coordinan José Barrientos y Joan Méndez. Ed. Visión Libros, 2011

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Setembre: 29 Octubre: 6, 13, 20 i 27 Novembre: 3, 10, 17 i 24 Desembre: 1 i 15 de 2020 Gener: 12, 19 i 26 Febrer: 2  de 2021

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat

 

Ponent:

Humbert Ruiz. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat
info@santboi.uned.es

 

Exploring english language and culture

Exploring english language and culture

Exploring english language and culture

La llengua és un dels principals vehicles de socialització i interacció entre persones i també és un instrument bàsic d’accés als sabers culturals. Conèixer una llengua et permet accedir a entendre diferents maneres de fer, i veure la realitat, i a més a més, et permet desenvolupar les habilitats comunicatives, creatives, literàries i artístiques.
Aquest curs es planteja com una oportunitat per aprendre o reforçar l’adquisició de la llengua anglesa a través de conèixer diferents aspectes dels països i realitats culturals on l’anglès n’és la llengua més habitual. L’enfocament de les activitats serà el més comunicatiu possible, sempre partint de la importància dels contextos reals i d’interaccions significatives. Posarem en pràctica els coneixements d’anglès a partir de diferents situacions i millorarem la pronunciació, la gramàtica i l’expressió a partir d’un curs d’anglès diferent.

Els principals objectius d’aquest curs són:
– Despertar la curiositat per l’aprenentatge de l’idioma.
– Apropar-se a les diferents cultures i contexts on es parla la llengua anglesa.
– Aprendre l’idioma a partir d’un enfocament pràctic, amb diàlegs i converses en anglès.
– Introduir apunts de gramàtica útils per al coneixement de la llengua.
– Descobrir nou vocabulari que enriqueixi el ja conegut.
– Fomentar el diàleg entre companys per millorar la fluència.
– Prioritzar la bona pronunciació i l’entonació.

PROGRAMA

1. Introduction
Aquesta sessió estarà centrada a conèixer els objectius del curs, la dinàmica, i aprendre a presentar-se, saludar i dir adéu, elements bàsics de la conversa en qualsevol idioma.
2. General Ideas about English in the World
Aquesta segona classe, ens portarà a compartir idees sobre l’ús de l’anglès al món, practicar converses diàries d’ús comú que són útils per establir interaccions bàsiques…
3. England
Aprendre curiositats sobre la geografia, cultura, economia, societat i cultura d’Anglaterra i les seves repercussions a la llengua. Aprendrem a expressar idees bàsiques comparant les nostres pròpies realitats.
4. Wales
Ens centrarem en la figura de Roal Dahl per aprendre vocabulari, conèixer la seva biografia i l’ús de verbs en context.
5. Conte breu
En aquesta sessió descobrirem diferents metodologies per trencar el gel i crear històries breus amb el nostre propi vocabulari i estratègies comunicatives.
6. Scotland
Durant aquesta sessió aprendrem més curiositats sobre aquest indret i les seves peculiaritats. També ens centrarem amb el tema de la moda i les descripcions físiques.
7. The American Dream
Un dels pilars de la cultura americana és el tòpic de l’American Dream, coneixerem la influència d’aquest principi i també parlarem de la ideade la felicitat a la publicitat. En aquesta lliçó, donarem un cop d’ull a molts aspectes diferents d’expressar que estem contents.
8. USA
L’esport és
un aspecte molt important per als americans dels Estats Units i, els tres grans esports són el beisbol, el bàsquet i el futbol americà. A causa de la popularitat d’aquests esports, els farem servir com a excusa per aprendre’n alguna cosa més i practicar l’anglès.
9. Sadness and depression: The Irish Famine
Gràcies a la lectura d’un poema, coneixerem el context i les influències de la crisi que va patir Irlanda. En aquesta lliçó aprendrem a expressar aquests sentiments negatius.
10. Eating and cooking in UK and America
En aquesta sessió, descobrirem curiositats sobre la cuina anglesa i americana, i les influències que han rebut gràcies a la diversitat multicultural. Mentre es realitza aquesta activitat no sols es poden compartir els aliments que ens agraden, sinó que també és una bona oportunitat per parlar i aprendre els uns dels altres. En aquesta lliçó, descobrirem tot el que necessitem saber per preparar menjar, cuinar junts i compartir una conversa.
11. Australia and New Zealand
Per apropar-nos una mica més a la zona d’Australia i New Zealand parlarem de les diferents cases, els contextos geogràfics i les peculiaritats contextuals i històriques.
12. Caribbean
A partir de cançons, narracions orals i imatges ens aproparem al Carib i a les característiques particulars d’aquest indret i la seva relació amb l’anglès.
13. Holidays
Les últimes tres sessions les dedicarem a organitzar un suposat viatge en algun dels indrets que hem anat coneixent. Les vacances són un moment per allunyar-se de la quotidianitat de la vida diària o pot ser el temps dedicat a relaxar-se i descansar de les nostres responsabilitats diàries. Les vacances poden ser una excusa per practicar converses en relació al tema proposat.
14. Transports and Money
El tema del transport i l’economia poden ser factors clau a l’hora de viatjar. Decidir com viatjar i entendre les diferents maneres de fer-ho segons el criteri econòmic seran els eixos d’aquesta sessió.
15. Trip experiences
Parlarem d’experiències que es poden fer en els diferents indrets i les compararem amb la nostra pròpia realitat.

 

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 16:00 a 18:00 hores

Febrer: 16 i 23 Març: 2, 9, 16 i 24 Abril: 6, 13, 20 i 27 Maig: 4, 11, 18 i 25 Juny: 1de 2021

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat

 

Bibliografia General

Recomanem aquests llibres com a consulta, tots ells es troben disponibles a la biblioteca de la UNED.

ISBN (13): 9781405851350
Títol: LONGMAN-UNED examen DICTIONARY (1ª)
Autor/ors: Vv. Aa
Editorial: PEARSON ALHAMBRA

ISBN (13): 9788436230628
Títol: BASIC ENGLISH PRACTICE (1ª)
Autor/ors: Álvarez Calleja, M ª Antonia; Gibert Maceda, M ª Teresa; Editorial: UNED

ISBN (13): 9788436249057
Títol: A GRAMMAR COMPANION TO LENGUA INGLESA I (1ª)
Autor/ors: Chacón Beltrán, Rubén; Alba Juez, Laura;
Editorial: UNED

ISBN (13): 9788483234693
Títol: ESSENTIAL GRAMMAR IN USE. GRAMÁTICA BÁSICA DE LA LENGUA INGLESA CON RESPUESTAS (3ª)
Autor/ors: García Clemente, Fernando; Murphy, Raymond;
Editorial: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

ISBN (13): 9788483329566
Títol: DICCIONARIO ADVANCED ENGLISH-SPANISH / ESPAÑOL-INGLÉS
Autor/ors: Vv. Aa
Editorial: VOX

Ponent:

Beatriz Olmos. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat
info@santboi.uned.es