Select Page
biblioteca

Normativa de préstec

 

Inici » Biblioteca » Serveis de préstec » Normativa de préstec

Qui pot utilitzar el servei de préstec?
  • Alumnes d’estudis oficials o propis de la UNED
  • Professors i tutors
  • Personal de gestió, administració i serveis
  • Estudiants que pertanyen a entitats amb els que hi hagi establert conveni.
Què heu de fer per treure documents en préstec?

Per treure documents en préstec és imprescindible que us adreceu al personal de la biblioteca amb el vostre carnet d’estudiant del curs vigent o amb qualsevol altre document que us acrediti com a membre de la comunitat universitària de la UNED.

Us recomanem que tingueu clares les dades identificatives del document que necessiteu consultar o agafar en préstec.

Es pot prorrogar el termini del préstec?

Els llibres i el material audiovisual els podeu renovar dues vegades si no han estat sol·licitats per un altre usuari. En aquest últim cas, els heu de retornar rigorosament en la data establerta. La duració màxima d’un préstec, per tant, pot ser de tres setmanes improrrogables.

No podeu sol·licitar renovació dels documents que tingueu en préstec si es troben fora de termini.

Les renovacions es poden realitzar mitjançant la pàgina del cercador de la UNED,  per telèfon (933800993) i/o per correu electrònic.

Com renovar

Com i quan es retornen els documents en préstec?

Els documents els heu de retornar dins el termini establert i vetllar per la seva bona conservació. Si no podeu anar presencialment a la biblioteca, els podeu enviar mitjançant correu certificat, missatgeria o pot portar-los una altra persona per vosaltres.

Es pot fer la devolució dels documents a les bústies o preguntant al personal d’informació el centre.

Clàusula general

Correspon al personal de la biblioteca, vetllar pel compliment del reglament i prendre les mesures adequades pel bon funcionament del servei.

De la mateixa manera, correspon a tots els usuaris complir amb el reglament exposat.

Quins documents us podeu emportar en préstec?

– Qualsevol document (llibre, DVD, CD-ROM, etc.) que no estigui exclòs de préstec.

De forma general queden exclosos de préstec:

  • Obres de referència : atles, enciclopèdies, diccionaris, etc.
  • Publicacions periòdiques : revistes, sèries, etc.
  • Obres exhaurides o de difícil reposició.
Quants documents es poden tenir i durant quant temps?

 

Es poden fer reserves de documents?

Si, podeu fer una reserva d’un document que es troba en préstec. Cada estudiant pot reservar un màxim de dos documents i s’avisa que el llibre està disponible mitjançant el correu electrònic de la UNED.

S’ha de tenir en compte que les reserves quedaran anul·lades si en un termini de quatre dies laborables, després d’avisar a l’usuari, no s’ha vingut a recollir.

Des de la web, no es poden fer reserves dels documents que es trobin disponibles a la biblioteca. En aquest cas, les heu de fer per via telefònica o per correu electrònic.

Dels llibres que no es troben al fons bibliogràfic de la biblioteca o no publicats, no es poden fer reserves. En el primer cas, consultar la possibilitat de sol·licitar-ho a través del servei de préstec interbibliotecari i, en el segon cas, esperar-se a que constin al catàleg.

Com fer reserves

Què passa si s’incompleixen les normes de préstec?

Haureu de restituir aquells documents que no retorneu o que ho feu en mal estat (guixats, trencats, tacats, etc.). L’usuari quedarà exclòs del servei de préstec temporalment fins que no es compleixi aquest requisit i finalitzi la sanció corresponen.

A partir del segon dia de retard en l’entrega de documents es penalitzarà amb un dia sense dret a préstec per cada dia de demora i cada document que tingueu en préstec en aquell moment, així doncs, una persona que tingui tres documents i els torni amb quatre dies de retard, serà penalitzada amb 12 dies sense dret a préstec des del moment en què en fa la devolució.

El retard i el deteriorament en l’entrega de documents de forma reiterada (a partir de la tercera vegada) comportarà la suspensió definitiva del servei de préstec.

La devolució de fons documental deteriorat de forma reiterada (després de la tercera vegada), comportarà la suspensió del servei de préstec definitiu.

El personal es reserva el dret d’aplicar sancions extraordinàries per faltes greus o per faltes que hagin suposat un alt perjudici a altres usuaris.