Select Page
Estudis

CUID: Centre Universitari d’Idiomes Digital i a Distància

Estudis

CUID: Centre Universitari d’Idiomes Digital i a Distància

Inici » Estudis » Idiomes » CUID: Centre Universitari d’Idiomes Digital i a Distància

El CUID té com a finalitat fomentar l’aprenentatge i la pràctica d’idiomes a distància i de manera virtual en els Centres de la UNED, sota els principis d’eficàcia, eficiència, accesibilitat i qualitat.

Quins idiomes es poden cursar i quins nivells es fan?

Català (guia)

Nivells:
Bàsic (A2),
Intermedi (B1),
Avançat (B2)
Superior (C1)

Euskera (guia)

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)

Gallec (guia)

Nivells:
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Superior (C1)

Alemany (guia)

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)

Àrab (guia)

Nivells:
Iniciació (A-1)
Elemental (A1)
Prebàsic (A-2)
Bàsic (A2)

Xinès (guia)

Nivells:
Iniciació (A-1)
Elemental (A1)
Prebàsic (A-2)
Bàsic (A2)

Francès (guia)

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat(B2)
Superior (C1)
Master of proficency (C2)

Anglès (guia)

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)
Superior (C1)
Master of Profiency (C2)

Italià (guia)

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)

Portuguès (guia)

Nivells:
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)

Rus (guia)

Nivells:
Iniciació (A-1)
Elemental (A1)
Prebàsic (A-2)
Bàsic (A2)

Japonès (guia)

Nivells:
Iniciació (A-1)
Elemental (A1)
Prebàsic (A-2)
Bàsic (A2)

Espanyol (guia)

Nivells:
Elemental(A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
(només modalitat virtual)

Llengua de signes espanyola (guia)

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
(només modalitat virtual)

Neerlandés

Nivells:
Elemental(A1)
(només modalitat virtual)

Esperanto(guia)

Nivells:
Bàsic (A2)
(només modalitat virtual)

Cada nivell té una durada de 150 hores.
El curs comença al novembre i finalitza al maig.

Quina és la nostra oferta?

Centre de Barcelona 
  • Anglès nivells: elemental (A1); bàsic (A2); intermedi (B1), avançat (B2), superior (C1) i Mastery of proficiency (C2)
  • Francès nivells: bàsic (A2), intermedi (B1) i avançat (B2)
Centre de Sant Boi de Llobregat 
  • Anglès nivells: ; intermedi(B1), avançat (B2) i superior (C1)
Centre de Sta. Coloma de Gramenet 
  • Anglès nivells:  intermedi (B1)

Modalitat d’ensenyament i materials didàctics

Modalitat semipresencial:

El CUID organitza els seus estudis a distància d’acord a la metodologia de la UNED, una modalitat semipresencial, en la que es combinen tutories presencials, materials didàctics pensats per l’aprenentatge autònom en diferents formats (imprès i multimèdia), aules virtuals i tutories telemàtiques.

Els idiomes que tenen modalitat semipresencials són:

Espanyol (nivells A2 i B1) Alemany (nivells A1, A2, B1 i B2)
Francès (nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2) Anglès (nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2)
Italià (nivells A1, A2, B1, B2 i C1) Portuguès (nivells A1, A2, B1, B2 i C1)
Àrab (nivells A1-, A1, A2- i A2) Xinès (nivells A1-, A1, A2- i A2)
Japonès (nivells A1-, A1, A2- i A2) Llenguatge de signes (nivell A1)
Rus (nivells A1-, A1, A2- i A2) Català-Valencià (nivells A2, B1, B2 i C1)
Gallec (nivells A2, B1 i C1) Basc (nivells A1, A2, B1 i B2 )
Modalitat virtual:

El CUID ofereix la possibilitat de seguir els estudis de manera totalment telemàtica, és a dir, sense assistir a classes als Centres Associats. Aquesta modalitat té un tutor específic de recolzament en Xarxa. Els estudiants només aniran al Centre Associat per fer els exàmens finals. Les proves seran iguals per a tots els estudiants independentment de la modalitat.

Els idiomes que tenen modalitat virtual són:

Espanyol (nivells A1,  A2, B1, B2 i C1) Alemany (A1 i A2)
Francès (nivells A1, A2, C1 i C2) Anglès (nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2)
Italià (nivells A1, A2, B1, B2 i C1) Portuguès (nivell A1, A2 i C1)
Àrab (nivells A1- i A1) Xinès (nivells A1- i A1)
Japonès  (nivells A1- i A1) Llenguatge de signes (nivell A1i A2)
Rus (nivells A1- i A1) Català-Valencià (nivells A2, B1, B2 i C1)
Gallec (nivells A1 i B2) Basc (nivells A1, A2, B1 i B2)
Esperanto (nivell A2) Neerlandès (nivell A1)

Requisits d’accés:

Es poden matricular en el CUID totes les persones majors de 16 anys.

No es requereix titulació acadèmica.

Els estudiants poden matricular-se en el nivell que consideri oportú sense cap requisit previ, fins i tot a un nivell que ja tinguin superat amb anterioritat en el CUID.
Es recomana als estudiants que abans de matricular-se en el primer nivell d’un idioma, facin una prova de nivell que trobaran al web del CUID. La puntuació obtinguda servirà d’orientació per saber quin curs els hi correspon d’acord amb els seus coneixements.

El termini per sol·licitar canvi de nivell és fins el 17 de desembre 2018, enviant un e-mail a: negociado.alumnos.cuid@adm.uned.es

Els estudiants de Graus de la UNED, poden obtenir reconeixement de crèdits segons els nivells realitzats. Per a més informació de reconeixements consulta aquest enllaç.

Reconeixement dels nivells A2 I B1 del CUID per a l’accés a les Escoles Oficials d’Idiomes

Els diplomes del CUID de nivell bàsic (A2) i intermedi (B1) permeten l’accés, respectivament, als ensenyaments de Nivell Intermedi i Nivell Avançat de les Escoles Oficials d’Idiomes en la llengua corresponent, segons el Conveni de Col·laboració firmat per la UNED i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

El propòsit del Conveni és proporcionar a l’alumne una millor flexibilitat i movilitat, tot i que no suposarà l’admissió automàtica a les Escoles Oficials d’Idiomes, que haurà d’ajustar-se al que es disposa a aquest efecte per les administracions educatives en les diferents Comunitats Autònomes.

Acreditacions ACLES

ACLES es va crear amb la finalitat de promoure l’aprenentatge i la docència de les llengües modernes en l’àmbit de l’Ensenyament Superior. Forma part de CercleS (Confederació Europea de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior) que reuneix gairebé 300 Centres, Departaments, Instituts, Facultats o Escoles d’Educació Superior, la responsabilitat principal de la qual és l’ensenyament de llengües. I des de juny 2018, a més, ACLES s’ha convertit en Membre Associat de EAQUALS.

El reconeixement dels exàmens de CertAcles com la certificació en llengües del món universitari s’estén a l’àmbit nacional i europeu, incloent a la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles).

El CUID des de 2016 és soci de ACLES, i centre acreditat per a la realització d’exàmens amb certificació CertaAcles.

Durant el curs acadèmic 2018/2019, el CUID realitzarà exàmens d’acreditació CertAcles per als següents idiomes/anivellis:

• Alemany B1 i B2

• Francès B1 i B2

• Anglès B1, B2 i C1

Els exàmens CertAcles del CUID avaluen el nivell de competència lingüística en una llengua seguint el Marc Europeu de Referència per a les Llengües. Consten de dues parts, una oral (amb dues proves en la qual es valoren la seva Comprensió Auditiva i Expressió i Interacció Oral) i una altra escrita (amb dues proves, Comprensió Lectora/Ús de la Llengua i Expressió Escrita). Consulta les característiques i estructura dels exàmens CertAcles del CUID pròpies de cada idioma (Alemany; Francès i Anglès). Consulta el calendari d’exàmens, per saber quan i on es realitzen.

A més dels exàmens, el CUID oferirà tallers ACLES en línia, en els quals s’analitzarà i descriurà l’estructura, els continguts de l’examen i pràctica dels diferents components. No són cursos de formació sinó de preparació per als exàmens, que li serviran per enfrontar-se a les proves amb més informació i reforç. Tindran una durada de quatre setmanes, i es realitzaran a la primavera, una mica abans dels exàmens.

Titulació

Un cop finalitzat el curs, els estudiants que superin les proves corresponents a cada nivell poden descarregar-se els certificats a través de la secretaria virtual sense cap cost per part de l’estudiant

Si es vol sol·licitar un diploma, el cost és de 20€ i els duplicats 26€

Com matricular-se:

La matrícula es formalitza per Internet: www.uned.es

El termini per fer-la és:

Del 3 de setembre al 8 de novembre de 2018

Preus pel curs 2019-2020:

  Modalitat Semipresencial Modalitat Virtual
El preu de cada curs és: 330€ 240€
Estudiants UNED: 222€ 158€
Estudiants CUID a partir de la segona matrícula en el mateix curs acadèmic: 222€ 158€
Antics alumnes UNED 222€ 158€
PAS UNED: 222€ 158€
Professors-tutors: 222€ 158€
PAS Centres Associats: 222€ 158€
FªNª Categoria General: paguen el 25% de la matrícula paguen el 25% de la matrícula
FªNª Categoria Especial: paguen el 50% de la matrícula paguen el 50% de la matrícula
Estudiants amb discapacitat: paguen el 50% de la matrícula (no acumulable a descompte per família nombrosa) 50% de la matrícula (no acumulable a descompte per família nombrosa)

Prova lliure de tots els idiomes del CUID

Durant el present curs acadèmic s’obrirà una convocatòria de Prova Lliure a la fi de maig i, molt probablement, una altra durant la primera setmana de setembre, coincidint amb els exàmens finals dels cursos d’idiomes del CUID.

Amplia la informació