Select Page

Filosofia i música. Inharmonies en la història d’Europa

Un dels temes recurrents en la història de la filosofia és la reflexió sobre les arts i, en particular, sobre la música, l’art més etèria i conceptual de totes. La idea d’harmonia és segurament aquella que millor vincula les inquietuds de la recerca filosòfica i la recerca musical tant en el pla teòric com en el pràctic.
Tanmateix, l’estatut de la música en l’àmbit del saber i la consideració social del músic rarament han anat de la mà. A més d’abordar aquest tipus de paradoxes o “inharmonies”, el curs traça un recorregut singular per la història de les idees i de la cultura europees, que ens serveixen per entendre quin és el paper de la música tant en el passat com en el present.
L’harmonia és audible? Quina és la dimensió estètica de la matemàtica? Com captem la bellesa de la música, art eminentment temporal? Quins són els orígens i la genealogia de la musicoteràpia?
L’aproximació a aquestes qüestions és multidisciplinària i les sessions es basen en una selecció de fonts històriques i audicions musicals; també de música en viu.

Els objectius d’aquest curs són:

– Realitzar una panoràmica de la història de la filosofia des del punt de vista del paper que hi han tingut les reflexions sobre la música.
– Identificar les problemàtiques filosòfiques de cada època i com s’intenten resoldre.
– Comprendre la història des del punt de vista dels processos, dels múltiples agents i factors implicats i en interacció, del perspectivisme, i dels diferents corrents i metodologies historiogràfiques existents.
– Aproximar-se a la filosofia en contacte amb altres disciplines i àmbits del saber, com ara la ciència, la teoria política, l’espiritualitat, la literatura i les arts.

PROGRAMA
1. Harmonia i inharmonia a la Grècia antiga
2. Mite, llenguatge i música en Plató i Aristòtil
3. La teoria de l’ethos i el pathos: la música toca les emocions
4. La reflexió sobre la música a Roma: Plutarc
5. Boeci i els fonaments de la música medieval
6. Agustí d’Hipona: música vocal i música instrumental
7. Sons monàstics versus escolàstics al segle XII
8. Les trobairitz: l’amor cantat amb veu de dona
9. Marsilio Ficino i Robert Burton: música i malenconia al Renaixement
10. Les passions de l’ànima a través de la música barroca
11. Metàfora, música i llenguatge segons Friedrich Nietzsche
12. Les tarantate i la tarantella: musicoteràpia ritual al sud d’Itàlia
13. Temps i música: Jeanne Hersch i Vladimir Jankélévitch
14. L’infern sonor: Orfeu i María Zambrano, Dante i Luciano Berio
15. La música en la indústria cultural, la visió de l’Escola de Frankfurt
Bibliografia General

Adorno, Theodor W., Filosofia de la nueva música, trad. Alfredo Brotons, Madrid:
Akal, 2003.
Aguirre, Javier, Platón y la poesía. Ion, Madrid-México: Plaza y Valdés, 2013.
Andrés, Ramón, Diccionario de música, mitología, magia y religión, Barcelona:
Acantilado, 2012.
Andrés, Ramón, El mundo en el oído: el nacimiento de la música en la cultura,
Barcelona: Acantilado, 2008.
Auserón Marruedo, Santiago, “Música en los fundamentos del lógos”, Tesis
doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2015.
Boecio, Sobre el fundamento de la música, ed. Jesús Luque, Francisco Fuentes,
Carlos López, Pedro R. Díaz y Mariano Madrid, Madrid: Gredos, 2009.
De Martino, Ernesto, La tierra del remordimiento, trad. Juan Vivanco Gefaell,
Bellaterra: Edicions Bellaterra, 1999.
Hersch, Jeanne, Tiempo y música, trad. Rosa Rius Gatell, Ramón Andrés,
Barcelona: Acantilado, 2013.
Hildegarda de Bingen, Ordo Virtutum, ed. Eulàlia Vernet, Mariona Vernet,
Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018.
Hildeagrda de Bingen, Sinfonía de la armonía de las revelaciones celestiales, trad.
María Isabel Flisfisch, Madrid: Trotta, 2003.
Jankélévitch, Vladimir, La música y lo inefable, trad. Rosa Rius Gatell, Ramón
Andrés, Barcelona: Alpha Decay, 2005.
Les trobairitz. Poetes occitanes del segle XII, Barcelona: Horsori Editorial, 2007.
Pardo, Carmen, “En el infierno sonoro con María Zambrano”, Aurora: papeles del
Seminario María Zambrano, 16 (2015), pp. 76-87.
Pardo Salgado, Carmen, “Nietzsche: esculpiendo los sonidos de la aurora”,
Estudios Nietzsche: Revista de la sociedad española de estudios sobre Friedrich
Nietzsche, 2 (2002), pp. 91-111.
Picó Sentelles, David, Filosofía de la escucha: el concepto de música en el
pensamiento de Friedrich Nietzsche, Barcelona: Crítica, 2004.
Plutarc, La música, trad. Joan Silva Barris, Martorell: Adesiara, 2008.
Plutarco, Sobre la música, ed. José García López, Alicia Morales Ortiz, en Obras
morales y de costumbres, vol. XIII, Madrid: Gredos, 2004.
Rabassó, Georgina, “Robert Burton y la música como remedio de la melancolía”, Lola Josa, Mariano Lambea (ed.), Allegro con brio. I Encuentro “Aula Música Poética” de Jóvenes Humanistas. (Barcelona, 9 y 10 de octubre de 2012), Digital CSIC, 2013, pp. 103-114. ‹http://hdl.handle.net/10261/86681›.
Rabassó, Georgina, “La inspiración musical de Hildegarda de Bingen”, Sonograma
Magazine, 11 (2011), ‹http://sonograma.org/2011/06/la-inspiracion-musical-de
hildegarda-de-bingen/›.
Rius Gatell, Rosa, “De la melancolia y la inspiración”, Pasajes, 6 (1987), pp. 23-39.
Rius Gatell, Rosa, “Sobre la melancolía: M. Ficino”, Actas del Simposio sobre
filosofía y ciencia en el Renacimiento, Santiago: Universidad de Santiago de
Compostela, 1988, pp. 49-55.
San Agustín, Sobre la música. Seis libros, ed. Jesús Luque Moreno, Antonio López
Eisman, Madrid: Gredos, 2007.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 18:00 a 20:00 hores

Gener: 27 Febrer: 3, 17 i 24 Març: 2, 9, 16, 23 i 30 Abril:  20 i 27 Maig: 4, 11, 18 i 25 de 2020

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat

 

Georgina Rabassó. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

 

Més informació al Centre:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat
info@santboi.uned.es