Select Page
Perfil del contractant

Licitacions

 

 2020

Licitació servei serveis postals Document
Resolució inici licitació Correus
Informe jurídic licitació Correus
Resolució redacció plecs Correus
Informe proposta assessoria jurídica
Resolució de gerència
Anunci licitació serveispostals
Plec de Condicions Administratives Particulars
Contracte per Tramitació d’Emergència Document
Resolució gerència nº6/2020. Subministrament equips informàtics
Contracte subministrament d’equips informàtics

 2019

Licitació servei assesoria jurídica
Document
Resolució gerència nº20/2019
Plec clàusules administratives
Acte de Mesa de Contractació d’obertura de les ofertes
Anunci d’Adjudicació

 

 2018

Licitació de neteja i control de plagues Document
Plec de condicions tècniques
Plec de clàusules administratives particulars
Acta de la Mesa de Contractació d’obertura de les ofertes
Acta de la Mesa de Contractació d’obertura de les ofertes 2
Anunci d’adjudicació
Licitació imatge corporativa  
Plec de clàusules administratives particulars per a contracte de serveis per a procediment obert
Acta de la Mesa de Contractació d’obertura de les ofertes
Acta de la Mesa de Contractació d’obertura de les ofertes 2
Acta proposta d’adjudicació imatge
Anunci d’adjudicació