Select Page
Perfil del contractant

Licitacions

 

 2018

Licitació de neteja i control de plagues Document
Plec de condicions tècniques
Plec de clausules administratives particulars
Acta de la Mesa de Contratació d’obertura de les ofertes
Acta de la Mesa de Contratació d’obertura de les ofertes 2
Anunci adjudicació
Licitació imatge corporativa  
Plec de clausules administratives particulars per a contracte de serveis per a procediment obert
Acta de la Mesa de Contratació d’obertura de les ofertes
Acta de la Mesa de Contratació d’obertura de les ofertes 2
Acta proposta d’adjudicació imatge
Resolució d’adjudicació d’imatge