Select Page

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

 
L’era de la informació en què vivim requereix que sapiguem manejar dades. Els professionals dels més diversos àmbits necessiten llegir correctament aquestes dades, analitzar-los i treure conclusions d’ells. Com més gran sigui l’habilitat amb aquestes tasques major serà la nostra capacitat d’analitzar la realitat i, per tant, prendre decisions el més correctes possibles.
Programa
Dissabte 14 de març

10:00 a 13:00 hores

– Lectura de dades
– Resum i síntesi
– Visualització

Dissabte 21 de març

10:00 a 13:00 hores

– Tècniques d’anàlisi
– Interpretació
– Conclusions

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació.

Hores lectives:

6 hores

Data:

dissabtes 14 i 21 de març

Horari:

10:00-13:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

18€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Ernest Pons. Professor-tutor d’Estadística del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Tots els estudiants dels primers cursos de grau. No es requereixen coneixements previs concrets.

Objectius:

El taller té com a objectiu desenvolupar habilitats parar llegir, resumir, analitzar i treure conclusions d’informació disponible en forma de dades numèriques. Aquestes habilitats seran després de molta utilitat en les assignatures d’estadística dels diferents graus.

Metodologia:

Cadascuna de les sessions s’organitza en forma de taller, a partir d’un cas pràctic. I cadascun d’aquests casos es refereix a una situació real, que té com a punt de partida una notícia publicada recentment en algun mitjà de comunicació. Els estudiants treballaran sobre aquests casos pràctics en grups reduïts (3-4), utilitzant un ordinador i una guia de treball específicament preparada per al taller.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Taller de análisis e interpretación de datos (Estadística)

 
La era de la información en que vivimos requiere que sepamos manejar datos. Los profesionales de los más variados ámbitos necesitan leer correctamente estos datos, analizarlos y sacar conclusiones de ellos. Cuanto mayor sea la habilidad con estas tareas mayor será nuestra capacidad de analizar la realidad y, por lo tanto, tomar decisiones lo más correctas posibles.
Programa
Sábado 14 de marzo

10:00 a 13:00 horas

– Lectura de datos
– Resumen y síntesis
– Visualización

Sábado 21 de marzo

10:00 a 13:00 horas

– Técnicas de anàlisis
– Interpretación
– Conclusiones

ACTIVIDAD ANULADA
Iremos informando puntualmente de las circunstancias que puedan modificar esta situación.

Horas lectivas:

6 horas

Fecha:

sábados 14 y 21 de marzo

Horario:

10:00-13:00h

Lugar:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripción:

18€

Devolución del importe de la inscripción: se hará la devolución del importe por motivos imputables al Consorcio, por carencia de matrícula, y para cualquier otra tipo de devolución habrá que presentar la petición debidamente justificada

Ponent:

Ernest Pons. Profesor-tutor de Estadística del C.A. UNED Provincia de Barcelona

Dirigido a:

Todos los estudiantes de los primeros cursos de grado. No se requieren conocimientos previos concretos.

Objectivos:

El taller tiene como objetivo desarrollar habilitades parar leer, resumir, analizar y sacar conclusiones de información disponible en forma de datos numéricos. Estas habilidades serán después de mucha utilidad en las asignaturas de estadística de los diferentes grados.

Metodología:

Cada una de las sesiones se organiza en forma de taller, a partir de un caso práctico. Y cada uno de estos casos se refiere a una situación real, que tiene como punto de partida una noticia publicada recientemente en algún medio de comunicación. Los estudiantes trabajarán sobre estos casos prácticos en grupos reducidos (3-4), utilizando un ordenador y una guía de trabajo específicamente preparada para el taller.


Información del Centro

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es