Select Page
Estudis

Accés a la universitat

 

Inici » Estudis » Accés a la Universitat

Prova d’accés per a majors de 25 i 45 anys i accés a majors de 40 anys amb experiència laboral.

Les persones majors de 25 i 45 anys podran accedir a la Universitat mitjançant la superació de la prova específica que convoca la UNED.

Les persones majors de 40 anys que acreditin una determinada experiència professional o laboral podran accedir a cursar un dels Graus de la UNED, seguint el procediment establert per la Universitat.

En cada curs acadèmic només es podrà fer ús d’una d’aquestes vies d’accés.

Únicament podran matricular-se a la prova d’accés per a majors de 25 i 45 anys, i a l’accés per a majors de 40 anys les persones que no tinguin la titulació exigida per la normativa vigent per accedir a la Universitat. És requisit indispensable tenir els 25, 40 i 45 anys abans de 31 de desembre de l’any en què es realitzen les proves o l’entrevista.

Accés estudiants internacionals (UNEDassis)

• UNEDassis és un servei de la UNED creat per a la gestió de l’accés i de l’admissió d’estudiants a les universitats espanyoles.

• Està especialment dirigit als estudiants internacionals.

• A través de la UNEDasiss els estudiants internacionals poden obtenir una acreditació amb la qual podran sol·licitar admissió a estudis de grau en universitats espanyoles. L’acreditació de la UNEDasiss és un document digital al qual tindran accés directament les universitats a través de la plataforma digital de la universitat.

Estructura i informació de la prova d’accés per a majors de 25 anys

Estructura i informació de l’accés per a majors de 40 anys

Estructura i informació de la prova d’accés per a majors de 45 anys

Informació del servei UNEDassis