Select Page
Estudis

Doctorats

Estudis

Doctorats

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Doctorats

Els ensenyaments de Doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l’estudiant en les tècniques d’investigació, podran incorporar cursos, seminaris, o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouran l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original d’investigació. La superació d’aquests ensenyaments donarà dret a l’obtenció del títol oficial de doctor/a.

La UNED ofereix la possibilitat de matricular-se en els seus Programes de Doctorat plenament actualitzats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Al conjunt organitzat de totes les activitats formatives i de recerca conduents a l’obtenció del Títol de Doctor/a s’anomena Programa de Doctorat.

Requisits d’accés al Doctorat

  • Grau + Màster
  • Títol universitari oficial + 300 crèdits ECTS totals (com a mínim 60 de Màster)
  • Grau de 300 crèdits sense Màster (amb obligació de cursar complements de formació)
  • 2 anys de formació amb avaluació positiva en especialitat en Ciències de la Salut.
  • Títol estranger de nivell equivalent (inclòs els no homologats)
  • Títol de Doctor.
  • Estudiants procedents dels plans anteriors (Suficiència Investigadora del RD185/1985 i DEA del RD 778/1998) (Addicional segona).

Admissió i matrícula

Els estudiants que vulguin realitzar estudis de doctorat han de sol·licitar l’admissió en un programa de Doctorat.