Select Page
Estudis

Accés per a majors de 40 anys amb experiència laboral

 
Estudis

Accés per a majors de 40 anys amb experiència laboral

Si ets majors de 40 anys i pots acreditar una determinada experiència professional o laboral pots accedir a cursar un dels Graus de la UNED, seguint el procediment establert per la Universitat.

Requisits:

 • Tenir fets els 40 anys abans del 31 de desembre de l’any en curs de la convocatòria.
 • No tenir cap titulació d’accés a la Universitat  (PAU-Selectivitat, PAU-accés per a majors de 25 i 45 anys, títol de Tècnic Superior en Formació Professional o equivalent o altres títols que donin accés).
 • Acreditar com a mínim 10 anys d’experiència laboral o professional relacionada amb el grau que es vol cursar.

Termini de sol·licitud:

Del 18 de març al 18 d’abril de 2024

Procediment

El procediment administratiu es realitza exclusivament electrònicament. Quan s’obri el període d’inscripció es podrà accedir a la sol·licitud des d’aquesta pàgina web.

Accés a la Universitat / Accés a Majors de 40

El procediment s’articula en tres fases:

1. Verificació de compliment de requisits i comprovació de documentació aportada pel sol·licitant. Durant la primera fase de verificació del compliment de requisits, la UNED podrà recaptar l’esmena d’alguna deficiència documental. Les comunicacions de la UNED es faran mitjançant correu electrònic i per aportar documentació s’utilitzarà els mitjans indicats per la UNED en aquesta comunicació.

2. Valoració del currículum del candidat per les Comissions de Grau. En aquesta fase es valorarà l’adequació del perfil del candidat al Grau sol·licitat. Serà necessari obtenir un mínim de 6 punts en aquesta valoració per accedir a la fase d’entrevista. Pots consultar els criteris de valoració aprovats en els següents documents:
(Criteris de valoració convocat
òria)
(
Quadre de famílies professionals)

3. Entrevista personal, adreçada als candidats que hagin superat la fase de valoració del currículum. L’entrevista es realitzarà per telèfon. En determinats casos, les comissions de Grau poden optar per valorar conjuntament el currículum i l’entrevista, no suposant l’entrevista que el candidat hagi superat la fase de valoració del currículum. Per accedir al Grau sol·licitat, és necessari obtenir la qualificació d’apte en la fase d’entrevista.

Els candidats rebran les comunicacions pertinents en cada fase del procediment per correu electrònic.
Cada sol·licitant només podrà presentar una única sol·licitud per a un grau concret en cada curs acadèmic.
El Consell de Govern de la UNED ha decidit no oferir places per a l’accés per aquest procediment als graus impartits per:

 • Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
 • Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

Acord de Consell de Govern 18/12/2012

Documentació:

La documentació s’adjuntarà exclusivament en format electrònic (PDF, JPG, DOC o DOCX) a través de l’aplicació informàtica de sol·licitud. La documentació a aportar és la següent:

 • Document d’identificació d’estrangers o passaport, només per a aquelles persones que no tinguin DNI espanyol.

 • Certificat de vida laboral, expedit per l’administració competent .

 • Currículum segons el model que es troba en l’aplicació informàtica en el següent  enllaç

 • Si s’acull a reducció de taxes, la documentació que acrediti el dret a la reducció (títol de família nombrosa, discapacitat, víctimes del terrorisme, etc.)

 • Certificats d’empreses o entitats amb detall de l’activitat desenvolupada i període de temps.

 • Certificats de cursos de formació, relacionats amb el grau al que es vol optar.

 • Acreditació d’estudis oficials obtinguts i de coneixement d’idiomes .

AVIS:

Si vols accedir a estudis de Grau impartits per la Facultat de Ciències, es recomana acreditar documentalment la formació acadèmica realitzada, ja que es considerarà positivament als qui acreditin una formació bàsica en matemàtiques equivalent al nivell de batxillerat.

Resolució i reclamacions

 • La UNED notificarà individualment per correu electrònic la resolució adoptada com a conseqüència de la sol·licitud de l’interessat i del desenvolupament de les fases del procediment d’accés.
 • La resolució d’aquest procediment es comunicarà, amb caràcter general, durant el mes de juliol de l’any de la convocatòria.
 • Els interessats podran presentar reclamació per correu electrònic a acces40@adm.uned.es en els 3 dies següents a la notificació d’aquesta resolució.
 • Les reclamacions seran valorades per una Comissió de Revisió, independent de les Comissions de Grau.

Equivalència amb altres títols

Preus curs 2024

L’aplicació de sol·licitud li permetrà realitzar el pagament amb targeta bancària o mitjançant ingrés en qualsevol sucursal del Banc de Santander, pel que podrà obtenir el corresponent document de pagament, segons la següent taula de preus:

Matrícula ordinària 144,43 €

Família Nombrosa categoria general 72,21 €

Família Nombrosa categoria especial 0 €

Estudiants amb grau de discapacitat del 33% o superior 45 €

Víctimes del terrorisme 45 €

Devolució de preus públics

Només tindran dret a devolució de preus públics, els candidats que no compleixin amb els requisits generals per participar en aquest procediment. En cap cas es retornaran les taxes de secretaria.

La resolució negativa del procediment per no superar les fases de valoració del currículum i/o la d’entrevista, no és causa de devolució de preus públics. Tampoc es retornaran els preus públics, quan la sol·licitud sigui anul·lada per falta de resposta per part del candidat a requeriments de documentació.