Select Page
Estudis

Màsters EEES

Estudis

Màsters EEES

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Màsters EEES

Els màsters són títols universitaris de formació avançada que permeten assolir una especialització professional, o bé permeten iniciar-se en la recerca i accedir a un doctorat.

Són títols amb preus públics i adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que tenen un mínim de 60 crèdits ECTS i un màxim de 120 crèdits ECTS, que equivalen a un i dos anys acadèmics, respectivament.

 Requisits d’accés a Màsters

Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d’un dels següents títols:

 1. Títol universitari oficial espanyol (títol de grau o equivalent, títol de llicenciat, enginyer o arquitecte, o títol de Diplomat o Enginyer Tècnic).
 2. Títol universitari estranger homologat.
 3. Títol universitari estranger sense homologar:
   • Títol conforme al sistema educatiu de l’Espai Europeu d’Educació Superior
   • Títol conforme als sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior

En els dos casos es necessita autorització del Rector. L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, l’homologació del títol, només permet accedir a l’ensenyament de Màster. Aquesta petició al Rector s’ha de fer a partir del mes de març (Consulteu la informació més detallada a la pàgina web “Requisits i documentació per a titulats fora d’Espanya”)

Podeu consultar a la nostra web la titulació requerida per a cada màster, ja que podrà exigir formació addicional específica.

Admissió i matrícula

 • Per accedir a qualsevol Màster Oficial de la UNED, l’estudiant ha de fer prèviament una preinscripció que es realitzarà per Internet.
 • Un cop rebuda l’admissió, l’estudiant haurà de formalitzar la matrícula exclusivament per Internet.
 • Terminis de Preinscripció i Matrícula.

Documentació

Amb la preinscripció que es fa per Internet, s’ha d’escanejar i adjuntar en format PDF la següent documentació:

 • Còpia del títol* o resguard del títol* que permeti l’accés als estudis de postgrau.
 • Certificació acadèmica personal on consti la nota mitja dels estudis realitzats
 • Currículum Vitae

*Aquests documents hauran de compulsar-se posteriorment si finalment resulta admès i matriculat.

En el cas de demanar reconeixement de crèdits, s’han d’adjuntar els programes de les assignatures segellats per la Facultat / Escola on es van cursar, o còpia compulsada d’aquests programes segellats en els quals es reflecteixi el contingut i l’amplitud amb què van ser cursades. Els estudiants que obtinguin l’adaptació o convalidació d’assignatures o crèdits per estudis realitzats fora de la UNED, abonaran el 30% dels preus establerts en concepte de reconeixement d’aquests crèdits en la titulació.

Els titulats per la UNED només han d’enviar el Currículum Vitae.

En cada una de les fases de repartiment de places, únicament es consideraran les sol·licituds d’aquells estudiants que compleixin i hagin demostrat documentalment tots els requisits.

Els estudiants podran ser admesos a un Màster d’acord amb els criteris específics i criteris de valoració de mèrits que, si s’escau, siguin propis del títol de Màster Universitari escollit.

Oferta de Màsters