Select Page
Qui som?

Protecció de dades

Qui som?

Protecció de dades

Inici » Qui som? » Transparència » Protecció de dades

La nova regulació anomenada  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.201), per primera vegada es fa a través d’un reglament europeu, i ha comportat canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

En aquest apartat, s’ofereix informació sobre els aspectes més rellevants del contingut i del procés d’entrada en vigor de la nova regulació en el context de les nostres Seus.

 

El Reglament Europeu General de protecció de dades (RGPD), regula l’exercici dels drets de l’interessat i afegeix, a l’anterior legislació, nous drets que milloren la capacitat de decisió i control dels ciutadans sobre les seves pròpies dades personals.

 

En aquest reglament s’incorporen nous drets per l’usuari: el dret a la portabilitat de les dades, el dret a la limitació en el tractament i el dret de supressió (dret a l’oblit), que juntament amb els drets a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició explicarem en aquest espai com pots exercir-los.

Et facilitarem una sol·licitud per exercir els teus drets que ens podràs fer arribar per correu electrònic a lopd@barcelona.uned.es adjuntant el document d’identitat del sol·licitant.

En el termini d’un mes es resoldran les peticions. En el cas de que no pogués ser atesa, s’informarà a l’interessat i aquest termini es podrà prorrogar a dos mesos per la complexitat de la resolució

Dret d’accés:

Es té dret a la següent informació:
Còpia de les dades personals objecte de tractament.
Les finalitats del tractament, categories de dades personals que es tractin i de les possibles comunicacions de dades i els seus destinataris.
De ser possible, el termini de conservació de les teves dades.
Del dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades, la limitació al tractament o oposar-se al mateix.
Del dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control.
Si es produeix una transferència internacional de dades.
De l’existència de decisions automatitzades (incloent perfils), la lògica aplicada i conseqüències d’aquest tractament.

Dret de rectificació:

Es té dret, a més de rectificar les dades inexactes, al fet que es completin les dades personals incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió (el “Dret a l’oblit”):

Amb aquest dret es pot sol·licitar:
La supressió de les dades personals sense dilació indeguda quan concorri algun dels supòsits contemplats, per exemple, tractament il·lícit de dades o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida.
Es regulen una sèrie d’excepcions en les quals no procedirà aquest dret, per exemple, quan hagi de prevaler el dret a la llibertat d’expressió i informació.

Dret a la limitació del tractament:

Aquest dret permet:
Sol·licitar al responsable que suspengui el tractament de dades quan:
S’impugni l’exactitud de les dades, mentre es verifica aquesta exactitud pel responsable.
L’interessat ha exercitat el seu dret d’oposició al tractament de dades, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre l’interessat.
Sol·licitar al responsable que conservi les dades personals quan:
El tractament de dades sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
El responsable ja no necessita les dades per a les finalitats del tractament però l’interessat sí els necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades:

Permet rebre les dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre’ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

Dret d’oposició:

Es podrà oposar al tractament de les dades personals:
Quan per motius relacionats amb la seva situació personal, hagi de cessar el tractament de les seves dades tret que s’acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Quan el tractament tingui per objecte el màrqueting directe.

Descarrega’t el formulari

I.- Política de privacitat

El Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona (d’ara endavant el Consorci) està especialment sensibilitzat en la protecció de les dades personals dels usuaris dels serveis, als quals s’accedeix a través del seu Web.

Mitjançant la present Política de Privacitat, el Consorci informa als usuaris de l’espai www.unedbarcelona.es referent al tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

El Consorci es reserva la facultat de modificar la present Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació a la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que l’usuari tingui perfecte coneixement del seu contingut.

Certs serveis prestats al portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals, podent informar-se als corresponents apartats.

II.- Responsable del tractament.

Nom del responsable: Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona
Adreça: c/Rio de Janeiro, 56-58, 08016 Barcelona
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: lopd@barcelona.uned.es

III. – Finalitat del tractament.

El Consorci tractarà les seves dades personals amb les finalitats indicades a continuació, depenent de la situació en què les dades de caràcter personal siguin recollides.
S’informarà en cada cas de la finalitat concreta del tractament:

Formulari de queixes i suggeriment. Aquest formulari demana dades personal per poder respondre a la petició i les seves dades s’ubiquen al nostre servidor.

Formulari d’informació d’activitats. Aquest formulari demana dades per poder informar als usuaris de les diferents activitats que organitza el Consorci i les seves dades s’ubiquen al nostre servidor

Seguretat i control d’accés a l’edifici del Consorci. Es pot demanar identificació per poder accedir a les aules.

Gestió de sol·licituds d’ocupació i, si escau, el procés selectiu en el qual pogués ser inclòs, per a la provisió de llocs de treball a través de la gestió de les borses d’ocupació o instruments similars, que el Consorci engegui.

Gestió i tramitació de les sol·licituds de persones interessades en la realització de pràctiques en qualitat de becari en formació.

IV. – Bases de legitimació

El Consorci tractarà les seves dades personals d’acord amb la base de legitimació de la qual s’informarà degudament a l’interessat en cada situació:
• El consentiment de l’interessat.
• L’execució del servei públic d’educació que presta per a la Universitat.
• En els tractaments de control d’accés o Videovigilància, la base legal serà l’interès legítim perseguit pel Consorci.

V.- Terminis de conservació de les dades.

Les dades seran conservades durant el temps mínim necessari i en qualsevol cas durant els terminis legalment previstos.
La informació tractada sobre la base de l’execució d’un contracte, o un altre tipus de relació de serveis, serà conservada fins a la finalització de la relació contractual o de la prestació de serveis.
Les imatges gravades per complir amb la finalitat de seguretat es conservaran per un màxim d’un mes.
Es podrà procedir al bloqueig i conservació de les imatges per posar-les a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes.
Les dades dels sol·licitants d’ocupació o pràctiques formatives seran conservats durant els terminis fixats en la convocatòria.
L’interessat té dret a revocar el seu consentiment a qualsevol moment i a exercir els drets reconeguts en el Reglament General de Protecció de Dades (veure apartat VII).

VI.- Comunicació de les dades.

Les dades recaptades a través de la Web només seran cedits en aquells casos en què expressament s’informi d’això a l’usuari.

Les dades podran ser cedits, quan legalment procedeixi, a:

• La Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).
• Els Centres Associats a la UNED.
• Les Administracions Públiques competents en matèria educativa.
• Les entitats bancàries, a l’efecte de la gestió de pagaments
• A l’Agència Tributària, la Seguretat Social o els Jutjats i Tribunals a requeriment d’aquests òrgans.
• Les entitats en les quals les persones interessades realitzin pràctiques en qualitat de becari en formació

VII.- Drets dels usuaris.

Podrà exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació del tractament, Portabilitat de les dades o Oposició al tractament davant el Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona, C/ Rio de Janeiro, 56-58, 08016 Barcelona, “Protecció de Dades”, o a través del correu electrònic lopd@barcelona.uned.es del Consorci.

L’interessat té dret a retirar el seu consentiment per al tractament de les dades a qualsevol moment.

L’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que consideri que no s’ha atès correctament l’exercici dels seus drets. Per a això pot utilitzar els recursos situats a la pàgina web de l’AEPD.

VIII.- Seguretat de les dades i utilització de cookies

El Consorci aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que pot suposar el tractament.

El Consorci utilitza cookies quan l’usuari navega per la seva pàgina Web, que són activades des del servidor www.unedbarcelona.es . Les cookies són petits fitxers de dades que s’allotgen en el terminal de la UNED i que contenen certa informació de la visita al lloc web. S’utilitzaran únicament amb la finalitat de facilitar la navegació dels Usuaris i sense que en cap cas sigui possible associar tals cookies a les dades personals concretes dels usuaris ni identificar a aquests a través d’aquelles. Els usuaris tenen, no obstant això, la possibilitat, existent en la majoria de navegadors Web, de desactivar o eliminar aquestes cookies.

En concret aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

Google Tag Manager i Google Analytics. Pot ampliar informació sobre l’ús de les cookies en la Política de Privadesa de Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Informació sobre l’ús de les cookies

Consorci Universitari del Centri Associat a la UNED de la Província de Barcelona informa sobre l’ús de les cookies a les seves pàgines web per millorar els serveis que es presten a través de la mateixa.

Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre uns altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari i millorar el servei ofert.

Acceptació de la Política de cookies

El Consorci assumeix que vostè accepta l’ús de cookies. No obstant això, mostra informació sobre la seva Política de cookies en la part inferior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió amb l’objecte que vostè sigui conscient.

Davant aquesta informació, és possible dur a terme les següents accions:

Acceptar cookies. Es tracta d’una acceptació tàcita, sent una política acceptada pel fet d’usar el portal web del Consorci.

No acceptar les cookies. Abandonar la navegació al portal web del Consorci.

Modificar la seva configuració del seu navegador. Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies del Consorci i modificar la configuració del seu navegador.

Una altra informació d’interès

Tipus de cookies:

Segons l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin, es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades en el navegador del client podent tractar-se de cookies de sessió o cookies persistents.

Finalment, existeix una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per la qual es tractin les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d’anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat comportamental.

Per a més informació referent a això pot consultar la Guia sobre l’ús de les cookies de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Cookies utilitzades a la web del Consorci.

A continuació s’identifiquen les cookies que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

•Google Analytics. En el seu navegador podrà observar aquesta cookie denominada _ga. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies de tercers, de sessió i d’anàlisi. Les dades que es recopilen, processen i emmagatzemen en el compte del Consorci de Google Analytics, estan protegits i es conserven de manera confidencial. Les dades de Google Analytics s’utilitzen únicament per a finalitats estadístiques, sent l’única dada considerada com de caràcter personal tractat en aquest servei l’adreça IP.

Pot trobar més informació sobre aquest tema i inhabilitar l’ús d’aquestes cookies www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

A través de l’analítica web s’obté informació relativa al nombre d’usuaris que accedeixen a la web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor servei d’aquest portal.

•UsuarioUNEDv2. Cookie de sessió (amb un període de validesa de 12 hores), pròpia i de tipus tècnic, cookie signada digitalment únicament és accessible per altres sistemes mitjançant SSL. Permet la navegació pel portal de forma personalitzada, a més de permetre mitjançant una única validació de l’usuari al portal, accedir a altres sistemes i/o serveis de forma transparent, sense necessitat d’haver de tornar a identificar-se.

•ASP.NET_SessionId. Cookie de tipus tècnic, pròpia i de sessió. Cookie generada pel servidor. Aquesta cookie permet emmagatzemar un identificador únic per sessió a través del que és possible vincular dades necessàries per possibilitar la navegació en curs.

•SSO_*SesionID. Cookie de tipus tècnic, pròpia i de sessió. Empleada pel portal corporatiu per gestion de privilegis de l’usuari.

•JSESSIONID. Cookie de tipus tècnic, pròpia i de sessió. Empleada per component java del servidor per possibilitar la navegació en curs.

Com modificar la configuració de les cookies:

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies del Consorci, o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. En cada navegador l’operativa és diferent, la funció de ‘Ajuda” li mostrarà com fer-ho.

I.- Dades identificatives

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la següent informació:

1.- El present portal, https://www.unedbarcelona.es, constitueix el Lloc Oficial a Internet del Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona. (d’ara endavant, el Consorci). El Consorci és el titular del portal.

2. El Consorci està proveït de NIF núm.: P-5827908-D

3. La seu del Consorci es troba a: C/ Rio de Janeiro, 56-58, 08016 Barcelona

4. Els usuaris del present portal podran contactar amb el Consorci mitjançant comunicació escrita remesa al seu domicili social, indicat en el punt anterior. O mitjançant Email a la següent adreça: info@barcelona.uned.es

II.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

 

1.- Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix, són titularitat del Consorci, la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

2. Estan prohibides la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits a l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa i per escrit del titular o propietari i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual. En cap cas es podran suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

En particular, els materials disposats pel personal docent a través del lloc web seran per a ús exclusiu dels estudiants amb finalitats educatives.

3. El Consorci declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb el Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona.

III.- Publicació d’imatges de persones

1.- En relació amb les imatges de persones que apareixen en el lloc web, el Consorci efectua la publicació respectant la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
2. L’Usuari no està autoritzat a reproduir, distribuir i comunicar imatges fotogràfiques i videogràfiques. Aquestes imatges són utilitzades, única i exclusivament, en la composició d’arxius gràfics o videos, elaborats per informar i donar a conèixer diverses activitats de la Universitat.

3. El tractament de les imatges dels estudiants, del personal docent o del personal d’administració i serveis, s’efectua respectant a la persona, eliminant qualssevol captacions o filmacions que poguessin atemptar els drets fonamentals. Les imatges no són utilitzades per a altres finalitats diferents als expressats, ni són cedits a terceres persones, excepte les autoritzades al tractament.

4. En tot cas, la persona afectada per una publicació en el lloc web de la seva imatge, podrà revocar el consentiment que hagués prestat, i exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació del tractament, Portabilitat de les dades o Oposició al tractament davant el Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona, C/ Rio de Janeiro, 56-58, 08016 Barcelona “Protecció de Dades”, o a través del correu electrònic lopd@barcelona.uned.es del Consorci.

IV.- Condicions i termes d’ús del lloc web

L’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús:

1. No introduir, emmagatzemar o difondre en els llocs web informació o material que sigui difamatori, injurios, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

2. No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través dels llocs web.

3. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del lloc web o en la utilització de qualsevol dels seus serveis, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra manera.

4. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o malmetre les dades, informacions, programes o documents electrònics del Consorci o tercers.

V.- Condicions i termes d’ús particulars de determinats serveis

Alguns serveis pertanyents al Consorci disposen, per les seves peculiaritats de condicions i termes d’ús particulars. Als mateixos els seran aplicable les condicions generals aplicables enunciades a l’apartat anterior, mentre no siguin contràries a les condicions particulars.

VI.- Exoneració de responsabilitat del Consorci

1. El Consorci no es fa responsable, amb caràcter general, de l’ús inadequat del lloc web titularitat del Consorci. Els Usuaris hauran de realitzar un ús adequat del lloc web, d’acord amb les condicions i termes anteriors, sense que el Consorci pugui tenir cap responsabilitat per la utilització indeguda.
2. Respecte de possibles deficiències tècniques, el Consorci no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades a la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualssevol prestacions.
3. Respecte a l’accés per tercers al seu sistema, el Consorci adoptarà les cauteles tècniques necessàries a fi de protegir les dades i informació a la qual s’accedeix, però sense que sigui responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin a les citades dades.
4. Respecte a l’exactitud de la Informació, les informacions contingudes en el lloc web han estat elaborades exclusivament amb caràcter divulgatiu i no tenen valor oficial, excepte quan així s’indiqui.
5. Les informacions i continguts existents poden ser canviats o retirats sense previ avís. Igualment es podran realitzar millores o canvis en els productes, serveis, disseny o programes utilitzats per al seu funcionament a qualsevol moment i sense previ avís
6. El lloc conté enllaços (links) a altres pàgines de tercers, que els seus continguts no pot controlar a tot moment. La connexió d’un Usuari des del lloc amb aquests altres llocs de la xarxa aliens al Consorci es realitzarà, per tant, sota l’exclusiva responsabilitat del navegant. No obstant això, si observés en elles qualsevol informació que pogués resultar contrària a les lleis, a la dignitat de les persones, o de caràcter racista, xenòfob o d’apologia del terrorisme o la violència, preguem que ens ho comuniqui amb la finalitat de poder retirar-la.

VII.- Modificacions:

El Consorci es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

VIII.- Dret d’exclusió:

El Consorci es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el present Avís Legal.

El Consorci es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions realitzats pels usuaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

IX.- Generalitats i miscel·lània.

El Consorci perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. El Consorci es reserva el dret d’exercitar totes les accions possibles conforme a la legislació espanyola.

El Consorci podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detectés qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués sospita de delicte o falta penal.

En compliment de la legislació espanyola, el Consorci es compromet a realitzar aquesta tasca amb la màxima diligència possible d’acord amb les seves capacitats tècniques.

X.- Legislació aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions i termes, es regiran per les normes estatutàries, reglamentàries i per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest avís legal en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions.