Select Page
Qui som?

Formulari de queixes, reclamacions i suggeriments

 
Qui som?

Formulari de queixes, reclamacions i suggeriments

 

Inici » Qui som? » Transparència » Formulari de queixes, reclamacions i suggeriments

  Només per a les queixes, reclamacions i els suggeriments relacionats amb la UNED Província de Barcelona

  Dades d'identificació

  Nom*:

  Primer cognom*:

  Segon cognom:

  DNI*:

  Domicili:

  Municipi:

  Província:

  Codi postal:

  Relació amb la UNED Província Barcelona*:

  Telèfon fixe:

  Telèfon mòbil*:

  Email*:

  Formulari de*:

  Adjuntar foto del DNI (jpg màxim 800 Bytes)*:

  Tria el que procedeixi. Si el teu motiu és una reclamació, és obligatori adjuntar el DNI

  Dades de la incidència

  Centre on es va produir la incidència*

  Data i hora incidència*

  Data*:

  Hora:

  Motiu de la queixa, reclamació o suggeriment

  Expliqui el motiu de la seva queixa o suggeriment*:

  Procediment:

  Pot fer arribar la queixa, reclamació o suggeriment per una d'aquestes vies:

  • emplenar el formulari i clicar "enviar"

  • enviar un full de queixes, reclamacions i suggeriments, que li facilitarem a les nostres seus, per correu electrònic a: suggerimentsiqueixes@barcelona.uned.es

  • entregar un full de queixes, reclacions i suggeriments que us facilitarem a qualsevol punt d'atenció a l'usuari de les nostres seus

  En el cas de presentar una reclamació és necessari adjuntar còpia del document d'identitat.
  El centre donarà resposta a l'interessat en el termini de 10 dies hàbils, comptant des de la data de recepció de la queixa, reclamació o el suggeriment.

  PROTECCIÓ DE DADES:

  A l'efecte del que s'estableix en el Reglament UE 679/2016, General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, el Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona, (d'ara endavant, el Consorci), com a responsable del fitxer, informa l'interessat/da de l'existència d'un fitxer de dades personals, titularitat del Consorci en el qual s'inclouen les dades personals relatives als interessats/des que hagin presentat una queixa o suggeriment, la finalitat del qual és la gestió i tramitació d'aquestes.

  Les dades personals recollides en el present formulari i aquelles que amb posterioritat siguin facilitades per l'interessat/da per a completar la tramitació de la seva queixa o suggeriment, podran ser incorporats al citat fitxer. La base jurídica per la qual es tracten les seves dades és el consentiment de l'interessat/da. Mitjançant l'emplenament del present formulari i la incorporació al mateix del seu D.N.I., l'interessat/da dóna el seu consentiment inequívoc perquè el Consorci tracti les seves dades personals i, si fos necessari, les comuniqui a les autoritats públiques competents i a la UNED per a la finalitat indicada.

  D'igual manera autoritza a que, una vegada finalitzada la tramitació de la present queixa o suggeriment, conservi les dades durant un any acadèmic. L'interessat/da podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, mitjançant escrit dirigit al responsable del fitxer en C/ Rio de Janeiro, 56-58, 08016 – Barcelona, o correu electrònic lopd@barcelona.uned.es. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del D.N.I. i petició concreta de la seva sol·licitud, amb la Referència “Dades Personals”.


  [recaptcha]