Select Page
Estudis

Pagament

Estudis

Pagament

Inici » Estudis » Apunta’t a la UNED » Pagament

Modalitat de pagament:

Pagament únic

L’estudiant  que es matriculi com a mínim de 54 crèdits se li descomptarà a la seva liquidació l’equivalent a un 5% de la quantitat que li correspongui abonar, en concepte de preus públics per serveis acadèmics, un cop fets els descomptes que li puguin correspondre.

Pagament fraccionat

Aquesta opció només permet la domiciliació del pagament sempre que l’import de la matrícula no sigui inferior als 180€. L’import es fracciona en quatre terminis, el primer rebut es carregarà quan es rebi l’autorització del pagament (SEPA), i serà el 40% de l’import corresponent a preus públics, més les taxes i assegurança escolar. El segón pagament és el 28 d’octubre i es carrega el 20% de l’import corresponent als preus públics, el 28 de novembre l’altra 20% i el 28 de desembre la resta. En el cas que hagi vençut el termini d’un dels rebuts sense haver-se abonat o hagi estat retornat, si hi hagués encara rebuts pendents per satisfer, la quantitat deguda es calcularà en els següents rebuts a parts iguals. En el cas de que no hi hagi cap rebut pendent, el rebut pendent haurà d’abonar-se per targeta o directament en la sucursal bancària. Aquesta opció no estarà disponible en el període de matrícula de febrer. 

Formes de pagament:

 

A finestreta  en metàl·lic

El pagament es pot fer a qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores. L’estudiant disposa de 15 dies naturals des de la validació de l’esborrany de la matrícula per fer efectiu el pagament. Si no el realitza en aquest termini, se li requerirà donant-li un nou termini i si finalitzat aquest no es fa el pagament es procedirà a l’anul·lació definitiva de matrícula.

Amb targeta de crèdit

L’estudiant pot realitzar l’operació en el mateix moment del registre de la sol·licitud. Si per qualsevol raó s’interromp aquest procés, disposa de 15 dies naturals a partir de la validació de l’esborrany per fer efectiu el pagament. Si no es realitza en aquest termini, es procedirà a l’anul·lació definitiva de la matrícula.

Domiciliació (tant si el pagament és fraccionat o no)

L’estudiant ha de presentar  l’ordre SEPA en el termini de 15 dies naturals comptats a partir de la validació de l’esborrany. El SEPA es pot presentar escanejat en el mateix moment de realitzar la matrícula o a través de l’opció de Gestió de Matrícula de la Secretaria Virtual del teu Campus. Si no ho realitza en aquest període es procedirà a l’anul·lació definitiva de la matrícula.