Select Page

Català: Català Bàsic. De la paraula al text

L’assignatura Català escrit està dissenyada per refermar i ampliar coneixements de català a partir de l’estudi d’aspectes concrets de la llengua i l’aplicació pràctica sobre la base d’un aprenentatge que es pretén que sigui el màxim de significatiu possible.
Es tracta d’un curs eminentment pràctic que té com a objectiu acostar la llengua a l’ús que en vulgui fer l’aprenent. Amb aquesta finalitat, cada sessió del curs consta de dues parts: en primer lloc, una part de treball de sistemàtic de la llengua on es tracten aspectes més teòrics relacionats amb la normativa, i, en segon lloc, una part d’expressió escrita basada en l’elaboració i la correcció de textos.

OBJECTIUS:

– Treballar els elements i les estructures del sistema lingüístic (ortografia, morfologia i sintaxi) que permetin a l’estudiant expressar-se per escrit amb una fluïdesa suficient, sense errors que n’impedeixin la comprensió.

– Treballar els mecanismes de cohesió, coherència i adequació presents en un text escrit.

– Escriure textos descriptius, narratius, expositius i dialogats de caràcter no especialitzat relacionats amb els àmbits familiar i social, vetllant perquè els textos tinguin una estructura coherent i estiguin redactats amb una correcció gramatical i ortogràfica acceptable, perquè les idees estiguin clarament cohesionades i perquè l’expressió s’adeqüi a la situació comunicativa.

 

PROGRAMA

SESSIÓ 1: (2 hores)

Introducció a l’assignatura i de les eines de seguiment virtual en cas necessari.

Objectius lingüístics: la puntuació.

 SESSIÓ 2: (2 hores)

Objectius lingüístics: L’ortografia de les vocals àtones i tòniques.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

SESSIÓ 3: (2 hores)

Objectius lingüístics: L’ortografia de les consonants conflictives: v/b, oclusives, x/ix/g/j, alveolars fricatives… (I)

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 4: (2 hores)

Objectius lingüístics: L’ortografia de les consonants conflictives: v/b, oclusives, x/ix/g/j, alveolars fricatives… (II)

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 5: (2 hores)

Objectius lingüístics: La dièresi, l’accentuació i els diacrítics.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 6: (2 hores)

Objectius lingüístics: Les interferències sintàctiques habituals del castellà: ser/estar, a/per, tenir que, les hores…

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 7: (2 hores)

Objectius lingüístics: La morfologia verbal (I)

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 8: (2 hores)

Objectius lingüístics: La morfologia verbal (II)

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 9: (2 hores)

Objectius lingüístics: Els pronoms febles.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

SESSIÓ 10: (2 hores)

Objectius lingüístics: La combinació de pronoms febles.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 11: (2 hores)

Objectius lingüístics: L’adequació textual.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 12: (2 hores)

Objectius lingüístics: La coherència textual.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

SESSIÓ 13: (2 hores)

Objectius lingüístics: La cohesió textual.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

SESSIÓ 14: (2 hores)

Objectius lingüístics: L’autocorrecció dels propis escrits.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 15: (2 hores)

Objectius lingüístics: Els aspectes formals de l’escriptura.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

WEBGRAFIA

Optimot, consultes lingüístiques
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html

Parla.cat
http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php

Argumenta (diverses universitats) (competències lingüístiques)
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/index.html

Dictats en línia (nivells intermedi, de suficiència i superior)
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/

Col•lecció Criteris lingüístics, 6 opuscles (Generalitat de Catalunya)
– Abreviacions
– Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
– Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
– Documentació jurídica i administrativa
– Majúscules i minúscules
– Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua

Jocs de paraules i passatemps

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=52531bfcef8a9110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=52531bfcef8a9110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell de suficiència
http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_c.html

Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell intermedi
http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_b.html

Servei Lingüístic (UOC)
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/qui_som/presentacio/qui_som.html
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/signes.html

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2, 2007)
http://dlc.iec.cat/

Enciclopèdia (Enciclopèdia Catalana, EC)
http://www.enciclopedia.cat/

Gran diccionari de la llengua catalana (EC)
http://www.diccionari.cat/

Diccionari multilingüe català-castellà-anglès-francès-alemany (EC)
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm

http://enxaneta.info/

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 5, 19 i 26 Novembre: 2, 9, 16, 23 i 30 Desembre: 14 i 21 de 2021 Gener: 11, 18 i 25 Febrer: 1 i 8 de 2022

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Ricard de Clascà. Professor-tutor  Sènior de la UNED Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es