Select Page

Català escrit

L’assignatura Català escrit està dissenyada per refermar i ampliar coneixements de català a partir de l’estudi d’aspectes concrets de la llengua i l’aplicació pràctica sobre la base d’un aprenentatge que es pretén que sigui el màxim de significatiu possible.
Es tracta d’un curs eminentment pràctic que té com a objectiu acostar la llengua a l’ús que en vulgui fer l’aprenent. Amb aquesta finalitat, cada sessió del curs consta de dues parts: en primer lloc, una part de treball de sistemàtic de la llengua on es tracten aspectes més teòrics relacionats amb la normativa, i, en segon lloc, una part d’expressió escrita basada en l’elaboració i la correcció de textos.
Aquesta guia didàctica comença amb l’exposició dels objectius del curs. A continuació s’hi indiquen les condicions necessàries de l’estudiant per cursar l’assignatura, la programació dels continguts de la matèria, els tipus d’activitats previstes i l’avaluació del curs. Finalment, la guia conté un recull de web grafia per complementar els continguts de l’assignatura.

PROGRAMA

SESSIÓ 1:
Introducció a l’assignatura.
Objectius lingüístics: puntuació.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 2:
Objectius lingüístics: vocalisme.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 3:
Objectius lingüístics: les lletres b/v; p/b, t/d, c/g.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 4:
Objectius lingüístics: accentuació i dièresi.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 5:
Objectius lingüístics: les lletres ix/x, g/j, tx/ig.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 6:
Objectius lingüístics: les lletres m-mpt/mpc-n; s/ss/c/ç/z.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 7:
Objectius lingüístics: les lletres r/rr, l·l, h.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 8:
Objectius lingüístics: l’article.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 9:
Objectius lingüístics: el nom.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 10:
Objectius lingüístics: l’adjectiu.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 11:
Objectius lingüístics: els pronoms.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 12:
Objectius lingüístics: les preposicions.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 13:
Objectius lingüístics: derivació i prefixos.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 14:
Objectius lingüístics: composició; cultismes i manlleus.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 15:
Objectius lingüístics: castellanismes.
Marc textual: comentari i revisió de textos.

WEBGRAFIA

Optimot, consultes lingüístiques
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
Parla.cat
http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
Argumenta (diverses universitats) (competències lingüístiques)
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/index.html
Dictats en línia (nivells intermedi, de suficiència i superior)
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-enlinia/
Col·lecció Criteris lingüístics, 6 opuscles (Generalitat de Catalunya)
– Abreviacions
– Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
– Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
– Documentació jurídica i administrativa
– Majúscules i minúscules
– Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua
Jocs de paraules i passatemps
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=52531bfcef8a9110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=52531bfcef8a9110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell de suficiència
http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_c.html
Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell intermedi
http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_b.html
Servei Lingüístic (UOC)
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/qui_som/presentacio/qui_som.html
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/signes.html
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2, 2007)
http://dlc.iec.cat/
Enciclopèdia (Enciclopèdia Catalana, EC)
http://www.enciclopedia.cat/
Gran diccionari de la llengua catalana (EC)
http://www.diccionari.cat/
Diccionari multilingüe català-castellà-anglès-francès-alemany (EC)
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm

 

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 15, 22 i 29 Novembre: 5, 12, 19 i 26 Desembre: 10 i 17 de 2019 Gener: 7, 14, 21 i 28 Febrer: 4 i 11de 2020

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Ricard de Clascà. Professor-tutor  Sènior de la UNED Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es