Select Page
Docència

Grau en Enginyeria en Tecnologies de la Informació

Docència

Grau en Enginyeria en Tecnologies de la Informació

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Enginyeria en Tecnologies de la Informació

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 54 6     60
Segon  6 54     60
Tercer   54 6
  60
Quart   30 12 18 60
Total 60 144 18 18 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

71021017 Fonaments físics de les tecnologies de la Informació Formació Bàsica 6
71021023 Fonaments matemàtics de les tecnologies de la informació Formació Bàsica 6
71901014 Fonaments de sistemes digitals Formació Bàsica 6
71901020 Fonaments de programació Formació Bàsica 6
71901037 Lògica i estructures discretes Formació Bàsica 6

Segon semestre

71901043 Estratègies de la programació i estructures de dades Formació Bàsica 6
7190105- Estadística Formació Bàsica 6
71901066 Enginyeria de computadors I Formació Bàsica 6
71901072 Programació orientada a objectes Formació Bàsica 6
71901089 Autòmats, gramàtiques i llenguatges Obligatòria 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

71012030 Xarxes de computadors Obligatòria
6
71902019 Programació i estructures de dades avançades Obligatòria 6
71902025 Enginyeria de computadors II Obligatòria 6
71902031 Gestió d’empreses informàtiques Formació Bàsica
6
71902048 Sistemes operatius Obligatòria 6

Segon semestre

71022011 Disseny d’aplicacions orientades a objectes Obligatòria 6
71022028 Llenguatges de programació i processadors Obligatòria 6
71902060 Fonaments d’intel·ligència artificial Obligatòria 6
71902077 Introducció a l’enginyeria del  software Obligatòria 6
71902083 Bases de dades Obligatòria 6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

71023016 Ampliació de sistemes operatius Obligatòria 6
71023022 Aplicacions distribuïdes Obligatòria 6
71023039 Qualitat del software Obligatòria 6
71023045 Gestió de bases de dades Obligatòria 6
71023051 Processament paral·lel Obligatòria 6

Segon semestre

68024093 Alimentació d’equips informàtics Optativa 5
71013064 Enginyeria de sistemes Optativa 6
71013070 Informàtica gràfica Optativa 6
71013087 Fonaments de robòtica Optativa 6
71013101 Tractament digital de senyals Optativa 6
71013147 Proves de software Optativa 6
71023068 Sistemes d’informació de les organitzacions Obligatòria 6
71023074 Processos i eines de gestió de la seguretat de xarxes Obligatòria 6
71023080 Consultoria i auditoria Obligatòria 6
71023097 Tecnologies web Obligatòria 6
71023111 Arquitectura i protocols TCP/IP Optativa 6
71023105 Usabilitat i accessibilitat Optativa 6

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

61021051 Matemàtica discreta Optativa 6
71014017 Visió artificial Optativa 6
71014075 Robòtica Autónoma Optativa 6
71014081 Fonaments de control automàtic Optativa 6
71014098 Perifèrics i interfícies Optativa 6
71014106 Modelatge i simulació Optativa 6
71024010 Enginyeria i gestió del coneixement Obligatòria 6
71024027 Enginyeria i factors humans en sistemes informàtics Obligatòria 6
71024033 Tecnologies i programació integratives Obligatòria 6
71024062 Mineria de dades Obligatòria 6
71024079 Models probabilistes i anàlisi de decisions Optativa 6
71024085 Sistemes interactius d’ensenyament/aprenentatge Obligatòria 6
71024091 Teoria de la informació i criptografia bàsica Optativa 6
71024116 Tècniques de comprensió de dades Optativa 6

Segon semestre

7102404- Gestió de processos Obligatòria 6
71024056 Projecte fi de grau Obligatòria 18
71904018 Ètica i legislació Obligatòria 6

CURS D’ADAPTACIÓ AL TÍTOL DE GRAU PER A ESTUDIANTS TITULATS EN ALTRES UNIVERSITATS

Assignatures del Grau que han de cursar els titulats en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió en altres universitats.

Han de cursar un total de 102 crèdits ECTS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

71021017 Fonaments físics de les Tecnologies de la Informació Obligatòria 6
71022034 Xarxes i comunicacions Obligatòria 6
71023022 Aplicacions distribuides Obligatòria 6
71023039 Qualitat del software Obligatòria 6
71023045 Gestió de base de dades Obligatòria 6
71023051 Processament Paral·lel Obligatòria 6
71024027 Enginyeria de factors humans en sistemes d’informació Obligatòria 6
71902025 Enginyeria de computadors II Obligatòria 6

Segon semestre

71022011 Disseny d’aplicacions orientades a objectes Obligatòria 6
71022028 Llenguatges de programació i processadors Obligatòria 6
71023080 Consultoria i auditoria Obligatòria 6
71024056 Projecte fi de grau Obligatòria 18
71901089 Autòmats, gramàtiques i llenguatges Obligatòria 6
71902060 Fonaments d’intel·ligència artificial Obligatòria 6
71904018 Ètica i legislació Obligatòria 6

 

CURS D’ADAPTACIÓ AL TÍTOL DE GRAU PER A ESTUDIANTS TITULATS A LA UNED

Assignatures del Grau que han de cursar els titulats en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió per la UNED

Han de cursar 84 crèdits ECTS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

71023022 Aplicacions distribuides Obligatòria 6
71023039 Qualitat del software Obligatòria 6
71023051 Processament Paral·lel Obligatòria 6
71024027 Enginyeria de factors humans en sistemes d’informació Obligatòria 6
71902025 Enginyeria de computadors II Obligatòria 6

Segon semestre

71022011 Disseny d’aplicacions orientades a objectes Obligatòria 6
71022028 Llenguatges de programació i processadors Obligatòria 6
71023080 Consultoria i auditoria Obligatòria 6
71024056 Projecte fi de grau Obligatòria 18
71901089 Autòmats, gramàtiques i llenguatges Obligatòria 6
71902060 Fonaments d’intel·ligència artificial Obligatòria 6
71904018 Ètica i legislació Obligatòria 6