Select Page

Història de la Música: Períodes, estils i genis

La incidència de la música en el món occidental és un actiu important dins la cultura de la nostra civilització. Cal ser conscients de què la música ha representat i representa dins l’art i la cultura, del pes específic que té. La música és una de les arts alhora més utilitzada (cal no oblidar la incidència que té la música popular en la nostra societat), però segons com també és molt desconeguda, si ens referim a la poca acceptació que pugui tenir la música culta en segons quins estrats de la societat. Segurament aquest desconeixement és degut a aquest doble vessant que té: per una banda un fort component artístic, creatiu, sensorial i per l’altre un component tècnic-científic, que, sovint, l’allunya de les oïdes avesades a les tonades més populars i lleugeres.
Per això, creiem que és necessari insistir en el coneixement de les obres que, per la seva importància tant artística com històrica, han condicionat el desenvolupament de la història musical de la nostra cultura. També creiem que és importat a l’hora d’assimilar la rellevància i grandesa d’aquestes, fer esment als fets que van portar a fer que aquestes obres es creessin. La biografia de l’autor i, en molts casos els fets extramusicals que van propiciar aquestes obres o bé els que se’n van derivar, són molt importants a l’hora d’entendre-les, valorar-les i apreciar-les. També és important la incidència que la música ha tingut cap a les altres arts; cinema, pintura, literatura…
Desvetllar interès per una obra o per un autor concret sovint no només depèn d’una simple audició. En molts casos, i sobretot en obres complexes, descobrir les seves estructures formals, els seus secrets, les seves curiositats, el seu context històric, les causes que li van donar lloc i les seves singularitats farà que l’interès creixi exponencialment, no només per a aquella obra, sinó també pel gruix de les obres d’aquell compositor o del seu període.
Creiem doncs que l’assignatura “Ventall de músiques” pot ajudar a prendre consciència d’unes virtuts, d’uns valors, d’uns fets i d’uns personatges que s’han esdevingut en la història de la nostra civilització i que han ajudat a vertebrar-la. 

Estructurarem la matèria en tres blocs, un per a cada mes. A part de la matèria més específica, és a dir, del tractament de les obres des de diferents punts de vista, també es farà una introducció històrica tant del context (el període, els corrents artístics) com del compositor o temàtica en si. També es tractaran els fets extra-musicals que estan relacionats amb l’obra i que d’alguna manera ajuden a entendre i comprendre més el perquè de la seva existència i de la seva creació.

També es farà una introducció sobre el tipus d’obra que es tractarà tenint en compte la seva essència quant a gènere musical.

D’altra banda s’extrauran les parts més representatives i/o més il·lustratives de les obres per a fer-ne anàlisis des de diferents perspectives: formal, instrumental, melòdic, harmònic, etc.

OBJECTIUS:

 • Valorar els elements distintius de la cultura occidental
 • Valorar els elements distintius de la música occidental
 • Conèixer els fets i personatges més importants relacionats amb la música de la cultura occidental
 • Adquirir un substrat cultural i musical que ens ajudi a entendre l’evolució dels diferents estils i èpoques dins la història de la música
 • Crear interès per tot allò proper que té un valor artístic i cultural, donant èmfasi als fets i personatges pròpiament musicals.
 • Valorar la música com a element com a mitjà de comunicació i expressió personal i interpersonal
 • Aprofundir en la història de la música
 • Respectar tot fet musical valorant les manifestacions musicals d’èpoques diferents de l’actual
 • Reconèixer i valorar fets extra musicals que s’esdevenen en el context del fet pròpiament musical que es treballarà
 • Crear debats sobre el nostre patrimoni musical
 • Identificar els fets més representatius del nostre entorn musical
 • Descobrir el jazz com a un univers sonor capaç de proporcionar sensacions auditives i intel·lectuals interessants, subtils i emotives.
 • Descobrir i valora la incidència que la música ha tingut i té cap a les altres arts, sobretot en el cinema, la literatura i la pintura.
PROGRAMA

BLOC 1 (15 de febrer a 15 de març)

– La música en el Barroc (sessions 1, 2, 3, 4 i 5):

   – Introducció i fitxa històrica.

   – Característiques artístiques i estètiques del barroc.

   – Característiques musicals del barroc.

   – La música vocal en el barroc. Profana i religiosa.

   – El naixement de l’òpera i l’oratori.

   – La música instrumental en el barroc. Instruments. El concert. El naixement de l’orquestra.

   – El barroc a Catalunya.

   – L’arxiu musical de Canet de Mar. Tomàs Milans.

   – La figura de l’artista durant e barroc.

   – Personalitats destacables (músics i artistes) en el barroc.

BLOC 2 (22 de març a 26 d’abril):

– Johan Sebastian Bach / Georg Friedrich Händel (sessions 6, 7, 8, 9 i 10)

Estudi de  les obres més destacables de Bach i Händel des d’un punt de vista estilístic, instrumental i formal, sense deixar d’esmentar les textures i fets extra musicals que influeixen en la creació i també els derivats d’elles sense deixar de banda les seves biografies.

– Audicions i visualitzacions d’aquest material.

BLOC 3 (3 a 31 de maig)

– Pianistes després de Bill Evans, continuació –  (sessions 11, 12, 13 i 14): Revisió i estudi dels pianistes de jazz amb més incidència i influència des dels anys 80 dels segle passat fins als nostres dies, donant preferència als europeus.

– Concert-master de finals de curs (sessió 15).

BIBLIOGRAFIA

– Historia de la música occidental. Donald J. Grout (Alianza Música)

– Diccionari de la música. Roland de Candé (Edicions 62)

– Curso de formas musicales. J. Zamacois (Labor)

– Música 4. Rosa Alemany (Ed. Teide)

– Ludwig van Beethoven. Juan van den Eynde (Ediciones Rueda)

– Ludwig van Beethoven. Xose Aniñoa (Daimon)

– Beethoven. Emil Ludwig (Anaya)

– Chopin. Ana Nuño, J.C. Moreno, Josep Pascual. (Deutsche Grammophon)

– Música y palabras. Rafael Esteve (Océano)

– Vida y música de Bill Evans. Petter Pettinger (Globalrythm)

– Historias curioses del jazz. Lawrence Lindt (Ma non troppo)

– Miles Davis y Kind of Blue. Ashley Fahn (Trayectos)

– Miles, la autobiografia. Miles Davis / Quincy Troupe (Alba)

– Enciclopèdia “Maestros del jazz” (Planeta Agostini)

– Jazz. La historia completa. Julia Rolf (Ma non troppo)

– Historia del jazz moderno. Frank Tirro (Ma non troppo)

– Jazz. Merwin Cooke (Ediciones Destino)

– Cien Bandas sonores en la historia del cine. Roberto Cueto (Nuer)

– Enciclopèdia “Cinema & Música” (Salvat)

– Atlas de la música (Alianza Atlas)

– Música. Magda Güell, Lys Vilà (Barcanova)

– El lenguaje de la armonia. Lluís Vergés (Boileau)

– Stravinski. André Lischké (Espasa-Calpe)

– Els palíndroms musicals. Jesús Lladó Parellada (Dinsic.cat)

– Chopin. André Lavagne. Espasa-Calpe,S.A.

– Si Beethoven pogués escoltar-me. Ramon Gener. ARA llibres.

– L’amor et farà immortal. Ramon Gener. ARA llibres.

– Como si tuviera alas. Las memorias perdidas. Chet Baker. Literatura Ramdon House.

– Los Beatles inédito. Hugh Fielder. H Kliczkowski-Onlybook, S.L.

– Lluís Llach. Poesia y cançons. Lluís Llach.

– Para entender la música. Manuel Valls.

– Eduard Toldrà, músic. Manuel Capdevila.

– Musicofília. Relatos de música y cerebro. Oliver Sacks.

– Como si tuviera alas. Chet Baker.

– Música. La historia visual definitiva.DK

– Música y cultura. Cristobal Halfter+3. Edelvives.

– Una historia de la música. Lucien Rebatet. Omega.

– Victoria. Josep Cercós, Josep Cabré. Espasa-Calpe.

 

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 15 i 22 Març: 1, 8, 15, 22 i 29  Abril: 5, 19 i 26 Maig:  3, 10, 17, 24 i 31  de 2022

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Xavier Dotras. Professor-tutor  de la UNED Sènior de Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es