Select Page

Conceptes bàsics de Comptabilitat

 
Repàs teòric i pràctic de conceptes que són habitualment objecte de dubtes o consultes pels estudiants de comptabilitat.
Programa
Dissabte 28 de març

09:30 a 11:30 hores

1.- La Comptabilitat com a sistema d’informació:
a) El cicle comptable
b) L’Estructura del Pla General Comptable: grups i comptes
c) Els principis comptables: com s’ha de comptabilitzar. La imatge fidel

2.- Els Comptes Anuals més rellevants
a) El Balanç de situació: concepte, estructura i contingut
b) El Compte de Pèrdues i Guanys: concepte, estructura i contingut

3.- Els Fons Propis
a) El capital en la societat limitada i en la societat anònima
a1) El valor nominal, el valor d’emissió i el valor teòric de l’acció en la SA
b) La prima d’emissió o assumpció: significat econòmic
c) Les reserves, en particular la problemàtica de la reserva legal
d) La distribució de resultats

4.- Exemples pràctics de seients d’operacions freqüents que solen generar dubtes:
a) L’amortització de l’immobilitzat
b) Els moviments d’existències (criteris de valoració)
c) Comptabilització de les despeses de personal

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació.

Hores lectives:

2 hores

Data:

dissabte 28 de març

Horari:

09:30-11:30h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

6€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Sergi Fabregat. Professor-tutor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants dels Graus d’Ade, Economia i Turisme.

Objectius:

Consolidar conceptes bàsics de comptabilitat que resulten indispensables per afrontar amb èxit les assignatures d’aquest àmbit.

Metodologia:

Exposició teòrica combinada amb exercicis pràctics.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Conceptos básicos de Contabilidad

 
Repaso teórico y práctico de conceptos que son habitualmente objeto de dudas o consultas por los estudiantes de contabilidad.
Programa
Sábado 28 de marzo

09:30 a 11:30 horas

1.- La Contabilidad como sistema de información:
a) El ciclo contable
b) La Estructura del Plan General Contable: grupos y cuentas
c) Los principios contables: cómo se debe contabilizar. La imagen fiel

2.- Las Cuentas Anuales más relevantes
a) El Balance de situación: concepto, estructura y contenido
b) La Cuenta de Pérdidas y Ganancias: concepto, estructura y contenido

3.- Los Fondos Propios
a) El capital en la sociedad limitada y en la sociedad anónima
a1) El valor nominal, el valor de emisión y el valor teórico de la acción en la SA
b) La prima de emisión o asunción: significado económico
c) Las reservas, en particular la problemática de la reserva legal
d) La distribución de resultados

4.- Ejemplos prácticos de asientos de operaciones frecuentes que suelen generar dudas:
a) La amortización del inmovilizado
b) Los movimientos de existencias (criterios de valoración)
c) Contabilización de los gastos de personal

ACTIVIDAD ANULADA
Iremos informando puntualmente de las circunstancias que puedan modificar esta situación.

Horas lectivas:

2 horas

Fecha:

sábado 28 de marzo

Horario:

09:30-11:30h

Lugar:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripción:

6€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Sergi Fabregat. Profesor-tutor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del C.A. UNED Provincia de Barcelona

Dirigido a:

Estudiantes de los Grados de Ade, Economía y Turismo.

Objectivos:

Consolidar conceptos básicos de contabilidad que resultan indispensables para afrontar con éxito las asignaturas de este ámbito.

Metodología:

Exposición teórica combinada con ejercicios prácticos.


Información del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es