Select Page
Estudis

Grau en Educació Infantil

Estudis

Grau en Educació Infantil

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Educació Infantil

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES PRÀCTIQUES EXTERNES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 60         60
Segon 40 18       58
Tercer    42   20
  62
Quart     30 24 6 60
Total 100 60 30 44
6 240

 

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

63031013 Processos d’ensenyament i aprenentatge en educació infantil Formació Bàsica 6
6303102- Aprenentatge i desenvolupament a la infància Formació Bàsica 6
63031036 Atenció a la diversitat i inclusió educativa Formació Bàsica 6
63031042 Claus educatives en escenaris actuals Formació Bàsica 6
63031059 L’escola d’educació infantil a Espanya Formació Bàsica 6

Segon semestre

63031065 Orientació familiar i acció tutorial Formació Bàsica 6
63031071 Organització i gestió de l’aula d’educació infantil Formació Bàsica 6
63031088 Organització i gestió de centres educatius Formació Bàsica 6
63031094 Diversitat cultural i equitat a l’escola Formació Bàsica 6
63031102 Metodologies innovadores i participació a l’escola infantil Formació Bàsica 6

 

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

63032018 Aprenentatge emocional i social Formació Bàsica
6
63032024 Necessitats específiques de recolzament educatiu Formació Bàsica 6
63032030 Socialització educativa a la infància Formació Bàsica 6
63032047 Investigació en contextos escolars Formació Bàsica 6
63032053 Educació per la salut en la infància Formació Bàsica 6

Segon semestre

6303206- Atenció primerenca Formació Bàsica 4
63032076 L’educació infantil en perspectiva internacional Formació Bàsica 6
63032082 Aplicació de la tecnologia a l’entorn d’aprenentatge Obligatòria 6
63032099 Adquisició i desenvolupament del llenguatge Obligatòria 6
63032107 Aprenentatge de la lectoescriptura Obligatòria 6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

63033058 Pràcticum I Pràctiques externes
20

Primer semestre

63033012 Psicomotricitat en educació infantil Obligatòria 6
63033029 Didàctica de la música i l’expressió corporal en educació infantil Obligatòria 6
63033035 Didàctica del medi natural, social i cultural en educació infantil Obligatòria 6
63033041 Didàctica per al desenvolupament del pensament logicomatemàtic en educació infantil Obligatòria 6

Segon semestre

63033064 Recursos per l’ensenyament de l’anglès en educació infantil Obligatòria 6
63033070 Didàctica de l’expressió plàstica i visual en educació infantil Obligatòria 6
63033087 Literatura infantil Obligatòria 6

 

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

63034023 Pràcticum II Pràctiques externes
24

Primer semestre

  Optativa 1/Optativa obligatòria de menció Optativa 6
  Optativa 2/Optativa obligatòria de menció Optativa 6
  Optativa 3/Optativa obligatòria de menció Optativa 6
  Optativa 4/Optativa obligatòria de menció/ Optativa de menció Optativa 6

Segon semestre

  Optativa 5/Optativa de menció Optativa 6
63034017 Treball fi de grau Treball fi de grau
6

Mencions qualificadores del títol:

La proposta del Grau d’Educació Infantil es completa amb la inclusió de dues mencions o itineraris d’especialització per als futurs diplomats, la qual cosa suposa un valor afegit per a les persones que es graduen. Els pilars d’aquesta proposta radiquen, d’una banda, en l’exigència del treball professional compartit en equips polivalents, interdisciplinaris i transversals, per un altre, en la necessitat de donar resposta a les demandes educatives de la societat actual.

Amb aquest referent i, considerant els recursos amb els quals compta la Facultat d’Educació d’aquesta universitat, s’ha optat per oferir, inicialment, dues mencions en aquest Grau: Llengua Estrangera: anglès i Pedagogia Terapèutica.

OPTATIVES DE QUART CURS DE LA MENCIÓ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

6303403- Anglès per a mestres  (nivell B2) Optativa de menció
6
63034046 Didàctica de la comunicació oral en anglès Optativa de menció
6
63034052 Didàctica de la comunicació escrita en anglès Optativa de menció
6
63034069 Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE) Optativa 6

Segon semestre

63034075 Recursos culturals i literatura infantil per a l’ensenyament de l’anglès Optativa 6
63034081 Recursos TIC en l’ensenyament/aprenentatge de l’anglès Optativa 6

OPTATIVES DE QUART CURS DE LA MENCIÓ EN PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

63034098 Detecció i intervenció educativa davant la diversitat intel·lectual, física i sensorial Optativa de menció 6
63034106 Detecció i intervenció educativa en trastorns de la comunicació Optativa de menció 6
63034112 Detecció i intervenció en les dificultats d’aprenentatge Optativa de menció
6
63034129 Direcció i intervenció educativa en TEA, TDAH i en el control dels impulsos i la conducta Optativa de menció 6

Segon semestre

63034135 Vincle i trastorns emocionals Optativa 6
63034141 Identificació i intervenció en altes capacitats Optativa 6

OPTATIVES DE QUART CURS SENSE MENCIÓ

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

63034158 Aprenentatge primerenc de les llengües i multilingüisme Optativa 6
63034164 Funcions i competències docents Optativa 6
63034170 Convivència, benestar i gestió de conflictes Optativa
6
63034187 Patis escolars. Joc i inclusió a l’escola Optativa 6

Segon semestre

63034193 Biblioteques escolars: entorns d’estudi i aprenentatge Optativa 6
63034201 Ètica i deontologia professional per a educadors Optativa 6