Select Page
Estudis

Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica

estudis

Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 48 11     59
Segon  12 47     59
Tercer   60      60
Quart   25 25 12 62
Total 60 143 25 12 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68021025 Càlcul Formació Bàsica 6
68021048 Expressió gràfica en electrònica industrial i automàtica Formació Bàsica 6
68901016 Física I Formació Bàsica 6
68901111 Fonaments químics de l’enginyeria Formació Bàsica 6
68901134 Àlgebra Formació Bàsica 6

Segon semestre

68901022 Mecànica Obligatòria 6
68901039 Física II Formació Bàsica 6
68901068 Equacions diferencials Formació Bàsica 6
68901080 Fonaments d’informàtica Formació Bàsica 6
68901140 Ciència i enginyeria de materials Obligatòria 5

 

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68902010 Fonaments de gestió empresarial Formació Bàsica
6
68902027 Camps i ones Obligatòria 6
68902091 Estadística Formació Bàsica
6
6890210- Ampliació de càlcul Obligatòria 6
68902122 Automatització industrial I Obligatòria 5

Segon semestre

68022036 Introducció de l’enginyeria fluidomecànica Obligatòria 5
68022042 Arquitectura d’ordinadors Obligatòria 5
68022059 Termodinàmica Obligatòria 5
6890204- Teoria de circuits Obligatòria 5
68902062 Elasticitat i resistència de materials I Obligatòria 5
68902079 Automatització Industrial II Obligatòria 5

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68023024 Automatització industrial III Obligatòria 5
68023082 Sistemes mecànics Obligatòria 5
68023099 Màquines i instal·lacions elèctriques Obligatòria 5
68903015 Fonaments d’enginyeria electrònica I Obligatòria 5
68903044 Electrònica digital Obligatòria 5
68903050 Simulació de sistemes Obligatòria 5

Segon semestre

68023053 Fonaments d’enginyeria electrònica II Obligatòria 5
6802306- Sistemes en temps real Obligatòria 5
68023076 Electrònica analògica Obligatòria 5
68024035 Control de sistemes robotitzats Obligatòria 5
68903067 Electrònica industrial Obligatòria 5
68903133 Sistemes productius, fabricació i mètodes de qualitat Obligatòria 5

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68014108 Disseny de circuits elèctrics assistits per ordinador Optativa 5
68023047 Sistemes electrònics de potència Obligatòria 5
68024012 Oficina tècnica i projectes Obligatòria 5
68024029 Tècniques de control I Obligatòria 5
68024041 Estructura de la matèria i efectes de la radiació Optativa 5
68024101 Processat de senyal Optativa 5
68024130 Sistemes automatitzats de fabricació Optativa 5
6804401- Anàlisi de l’entorn i administració d’empreses Optativa 5
6890401- Enginyeria del medi ambient Obligatòria 5
68904026 Instrumentació electrònica I Obligatòria 5

Segon semestre

68013043 Màquines elèctriques II Optativa 5
68014054 Sistemes fotovoltaics Optativa 5
68014060 Compatibilitat i interferències electromagnètiques Optativa 5
68014083 Luminotècnia i domòtica Optativa 5
68014114 Disseny industrial Optativa  5
68024058 Instrumentació electrònica II Optativa 5
68024064 Tècniques de control II Optativa 5
68024070 Sistemes electrònics avançats Optativa 5
68024087 Introducció a la programació per a la xarxa Optativa 5
68024093 Alimentació d’equips informàtics Optativa 5
68024118 Microprocessadors i microcontroladors Optativa 5
68024124 Xarxes de comunicacions industrials Optativa 5
68024147 Projecte fi de grau Obligatòria 12
68034068 Automòbils i ferrocarrils Optativa 5
68034080 Instal·lacions de climatització Optativa 5
68034140 Enginyeria de la qualitat i del manteniment Optativa 5
68903073 Informàtica i comunicacions Optativa 5
68903096 Construcció i arquitectura industrial Optativa 5
68903127 Tecnologia de màquines I Optativa 5
68904032 Mètodes numèrics Optativa 5

CURS D’ADAPTACIÓ AL TÍTOL DE GRAU

Assignatures del Grau que han de cursar els Enginyers Tècnics Industrials, Especialitat Electrònica Industrial i Automàtica (Passarel·les per obtenir el títol de Grau)

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS PRÀCTIQUES

Primer semestre

 

68023099 Màquines i instal·lacions elèctriques Obligatòria 5
68901111 Fonaments químics de l’enginyeria Obligatòria 6 Exempts
68902027 Camps i ones Obligatòria 6 Exempts
68903050 Simulació de sistemes Obligatòria 5 No
6890401- Enginyeria del medi ambient Obligatòria 5 Exempts

Segon semestre

 

68022036 Introducció a l’enginyeria de fluidomecànica Obligatòria 5
68024035 Control de sistemes robotitzats Obligatòria 5 No
68024147 Projecte fi de grau Obligatòria 12 No
68901022 Mecànica Obligatòria 6
68901140 Ciència i enginyeria de materials Obligatòria 5 No
68901068 Equacions diferencials Obligatòria 6 No
68902056 Termondinàmica Obligatòria 5 Sí 
68902062 Elasticitat i resistència de materials I Obligatòria 5
68903133 Sistemes productius, fabricació i mètodes de la qualitat Obligatòria 5 No

Per a l’obtenció del corresponent títol de Graduat/da en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica s’exigeix acreditar nivell d’anglès B1. Pot ser mitjançant:

· Superació d’una prova de nivell, realitzat en la UNED

· Acreditació del nivell d’anglès mitjançant diploma del Centre Universitari d’Idiomes de la UNED (CUID), Escola Oficial d’Idiomes o altres Centres reconeguts que puguin proporcionar la certificació adequada.

· Aquells estudiants que no tinguin prèviament el nivell mínim exigit podran cursar l’assignatura: Anglès Instrumental II (64021057) assignatura oferta per la universitat, els continguts de la qual s’ajusten a l’estat final del nivell d’Usuari Independent B1.

Tenint en compte el recollit en el Reial decret 861/2010, l’experiència laboral i professional que s’acreditin podran ser també reconegudes i eximiran de cursar una o dues de les assignatures del curs d’adaptació (fins un màxim de 12 crèdits), sempre que aquesta experiència estigui relacionada directament amb les competències associades al títol de Grau i en particular a alguna de les assignatures que conformen aquest curs d’adaptació.

A la Junta d’Escola del 8 de maig de 2012 es va aprovar el criteri de reconeixement de crèdits per experiència professional que s’aplicarà en els Graus de l’Escola. Més informació en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,20184857&_dad=portal&_schema=PORTAL

Pel reconeixement de crèdits que porta amb si les vies d’accés a determinats Graus quan l’estudiant és enginyer tècnic per una altra Universitat (cursos d’adaptació) l’estudiant haurà d’abonar una quantitat pel reconeixement de crèdits (import que s’aprova pel Ministeri d’Educació i es publica al BOE cada curs).