Select Page
Docència

Grau en Enginyeria Informàtica

Docència

Grau en Enginyeria Informàtica

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Enginyeria Informàtica

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 54 6     60
Segon  6 54     60
Tercer   48 12
  60
Quart   30 12 18 60
Total 60 138 24 18 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

71011013 Fonaments físics de la informàtica Formació Bàsica 6
7101102- Fonaments matemàtics de la informàtica Formació Bàsica 6
71901014 Fonaments de sistemes digitals Formació Bàsica 6
71901020 Fonaments de programació Formació Bàsica 6
71901037 Lògica i estructures discretes Formació Bàsica 6

Segon semestre

71901043 Estratègies de la programació i estructures de dades Formació Bàsica 6
7190105- Estadística Formació Bàsica 6
71901066 Enginyeria de computadors I Formació Bàsica 6
71901072 Programació orientada a objectes Formació Bàsica 6
71901089 Autòmats, gramàtiques i llenguatges Obligatòria 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

71012030 Xarxes de computadors Obligatòria
6
71902019 Programació i estructures de dades avançades Obligatòria 6
71902025 Enginyeria de computadors II Obligatòria 6
71902031 Gestió d’empreses informàtiques Formació Bàsica
6
71902048 Sistemes operatius Obligatòria 6

Segon semestre

71012018 Enginyeria de computadors III Obligatòria 6
71012024 Teoria dels llenguatges de programació Obligatòria 6
71902060 Fonaments d’intel·ligència artificial Obligatòria 6
71902077 Introducció a l’enginyeria del  software Obligatòria 6
71902083 Bases de dades Obligatòria 6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

71013012 Disseny i administració de sistemes operatius Obligatòria 6
71013029 Sistemes distribuïts Obligatòria 6
71013035 Disseny del software Obligatòria 6
71013041 Sistemes de bases de dades Obligatòria 6
71013130 Processadors del llenguatge I Obligatòria 6

Segon semestre

68024093 Alimentació d’equips informàtics Optativa 5
71013058 Sistemes en temps real Obligatòria 6
71013064 Enginyeria de sistemes Optativa 6
71013070 Informàtica gràfica Optativa 6
71013087 Fonaments de robòtica Optativa 6
71013101 Tractament digital de senyals Optativa 6
71013118 Processadors del llenguatge II Obligatòria 6
71013124 Seguretat Obligatòria 6
71013147 Proves de software Optativa 6
71023105 Usabilitat i accessibilitat Optativa 6
71023111 Arquitectura i protocols TCP/IP Optativa 6

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

61021051 Matemàtica discreta Optativa 6
71014017 Complexitat i computabilitat Obligatòria 6
71014023 Aprenentatge automàtic Obligatòria 6
71014046 Visió artificial Optativa 6
71014069 Ampliació de sistemes intel·ligents Obligatòria 6
71014075 Robòtica Autónoma Optativa 6
71014081 Fonaments de control automàtic Optativa 6
71014098 Perifèrics i interfícies Optativa 6
71014106 Modelatge i simulació Optativa 6
71024062 Mineria de dades Obligatòria 6
71024079 Models probabilistes i anàlisi de decisions Optativa 6
71024085 Sistemes interactius d’ensenyament/aprenentatge Obligatòria 6
71024091 Teoria de la informació i criptografia bàsica Optativa 6
71024116 Tècniques de comprensió de dades Optativa 6

Segon semestre

7101403- Projecte fi de grau Obligatòria 18
71014052 Gestió de projectes informàtics Obligatòria 6
71904018 Ètica i legislació Obligatòria 6

CURS D’ADAPTACIÓ AL TÍTOL DE GRAU PER A ESTUDIANTS TITULATS EN ALTRES UNIVERSITATS

Assignatures del Grau que han de cursar els titulats en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes en altres universitats.

Han de cursar un total de 96 crèdits ECTS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

71013012 Disseny i administració de sistemes operatius Obligatòria 6
71013029 Sistemes distribuïts Obligatòria 6
71013035 Disseny software Obligatòria 6
71013130 Processadors de llenguatges I Obligatòria 6
71014023 Aprenentatge automàtic Obligatòria 6
71901014 Fonaments de sistemes digitals Formació Bàsica 6
71902019 Programació i estructures de dades avançades Obligatòria 6
71902031 Gestió d’empreses informàtiques Formació Bàsica 6

Segon semestre

71012024 Teoria dels llenguatges de programació Obligatòria 6
71013058 Sistemes en temps real Obligatòria 6
7101403- Projecte fi de grau Obligatòria 18
71902060 Fonaments d’intel·ligència artificial Obligatòria 6
71902077 Introducció a l’enginyeria del software Obligatòria 6
71904018 Ètica i legislació Obligatòria 6

 

CURS D’ADAPTACIÓ AL TÍTOL DE GRAU PER A ESTUDIANTS TITULATS A LA UNED

Assignatures del Grau que han de cursar els titulats en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes per la UNED

Han de cursar 60 crèdits ECTS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

71013029 Sistemes distribuïts Obligatòria 6
71013035 Disseny software Obligatòria 6
71013130 Processadors de llenguatges I Obligatòria 6
71014023 Aprenentatge automàtic Obligatòria 6
71902031 Gestió d’empreses informàtiques Formació Bàsica 6

Segon semestre

71013058 Sistemes en temps real Obligatòria 6
7101403- Projecte fi de grau Obligatòria 18
71904018 Ètica i legislació Obligatòria 6