Select Page
estudis

Grau en Enginyeria Mecànica

estudis

Grau en Enginyeria Mecànica

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Enginyeria Mecànica

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 48 11     59
Segon  12 47     59
Tercer   60      60
Quart   25 25 12 62
Total 60 143 25 12 240

PRIMER CURS

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68031029 Càlcul Formació Bàsica 6
68901016 Física I Formació Bàsica 6
68901105 Expressió gràfica i disseny assistit Formació Bàsica 6
68901128 Fonaments químics de l’enginyeria Formació Bàsica 6
68901134 Àlgebra Formació Bàsica 6

Segon semestre

68031070 Fonaments de ciència de materials I Obligatòria 5
68031087 Mecànica I Obligatòria 6
68901039 Física II Formació Bàsica 6
68901068 Equacions diferencials Formació Bàsica 6
68901097 Fonaments d’informàtica Formació Bàsica 6

 

SEGON CURS

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68902010 Fonaments de gestió empresarial Formació Bàsica
6
68902027 Camps i ones Obligatòria 6
68902091 Estadística Formació Bàsica
6
6890210- Ampliació de càlcul Obligatòria 6
68902085 Fonaments de ciència de materials I Obligatòria 5

Segon semestre

68032046 Fonaments d’enginyeria elèctrica Obligatòria 5
68032069 Mecànica de fluids I Obligatòria 5
68032075 Mecànica II Obligatòria 5
68032081 Enginyeria gràfica mecànica Obligatòria 5
68902062 Elasticitat i resistència de materials I Obligatòria 5
68902116 Termodinàmica Obligatòria 5

TERCER CURS

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68033028 Mecànica de fluids II Obligatòria 5
68033034 Termotècnia Obligatòria 5
68033040 Tecnologia mecànica Obligatòria 5
68033057 Elasticitat i resistència de materials II Obligatòria 5
68903110 Teoria de màquines Obligatòria 5
6890314- Fonaments d’enginyeria electrònica Obligatòria 5

Segon semestre

6803307- Màquines hidràuliques Obligatòria 5
68033092 Enginyeria del transport Obligatòria 5
68033100 Tecnologies de fabricació Obligatòria 5
68033117 Teoria d’estructures Obligatòria 5
68033123 Sistemes productius, fabricació i mètodes de qualitat Obligatòria 5
68903127 Tecnologia de màquines I Obligatòria 5

QUART CURS

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68034022 Construccions industrials Obligatòria 5
68034045 Tecnologia de màquines II Optativa 5
68034074 Motors de combustió interna Optativa 5
68034105 Tecnologies d’unió Optativa 5
68034111 Estructures metàl·liques Optativa 5
68034157 Oficina tècnica i projectes Obligatòria 5
68044032 Oleohidràulica i pneumàtica Optativa 5
68044090 Modelat sòlid Optativa 5
68044109 Tecnologia de materials Optativa 5
68902139 Automatització industrial Obligatòria 5
68903038 Màquines tèrmiques Obligatòria 5
68903044 Electrònica digital Optativa 5
6890401- Enginyeria del medi ambient Obligatòria 5

Segon semestre

68013043 Màquines elèctriques II Optativa 5
68014031 Energia eòlica Optativa 5
68014114 Disseny industrial Optativa 5
68024087 Introducció a la programació per a la xarxa Optativa 5
68024124 Xarxes de comunicacions industrials Optativa  5
68034039 Projecte fi de grau Obligatòria 12
68034051 Anàlisi dinàmic de màquines Optativa 5
68034068 Automòbils i ferrocarrils Optativa 5
68034080 Instal·lacions de climatització Optativa 5
68034097 Biomecànica Optativa 5
68034128 Estructura de formigó i mecànica del sol Optativa 5
68034134 Ampliació de construccions industrials Optativa 5
68034140 Enginyeria de la qualitat i del manteniment Optativa 5
68044049 Vibracions i soroll de màquines Optativa 5
68902079 Automatització industrial II Optativa 5
6890308- Fonaments d’enginyeria nuclear Optativa 5
68904032 Mètodes numèrics Optativa 5

CURS D’ADAPTACIÓ AL TÍTOL DE GRAU

Assignatures del Grau que han de cursar els titulats en Enginyeria Tècnica Industrial Mecànica

(Passarel·les per obtenir el títol de Grau)

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS PRÀCTIQUES

Primer semestre

 

68033028 Mecànica de fluids II Obligatòria 5
68901128 Fonaments químics de l’enginyeria Obligatòria 6 Exempts
68902027 Camps i ones Obligatòria 6 Exempts
68902085 Fonaments de ciència dels materials II Obligatòria 5 No
68902139 Automatització industrial Obligatòria 5
68903015 Fonaments d’enginyeria electrònica Obligatòria 5
68903038 Màquines tèrmiques Obligatòria 5
6890401- Enginyeria del medi ambient Obligatòria 5 Exempts

Segon semestre

 

68032075 Mecànica II Obligatòria 5
6803307- Màquines Hidràuliques Obligatòria 5
68033092 Enginyeria del transport Obligatòria 5 No
68033123 Sistemes productius, fabricació i mètodes de la qualitat Obligatòria 5 No
68034039 Projecte fi de grau Obligatòria 12 No
68901068 Equacions diferencials Obligatòria 6 No

Per a l’obtenció del corresponent títol de Graduat/da en Enginyeria Mecànica s’exigeix acreditar nivell d’anglès B1. Pot ser mitjançant:

· Superació d’una prova de nivell, realitzat en la UNED

· Acreditació del nivell d’anglès mitjançant diploma del Centre Universitari d’Idiomes de la UNED (CUID), Escola Oficial d’Idiomes o altres Centres reconeguts que puguin proporcionar la certificació adequada.

· Aquells estudiants que no tinguin prèviament el nivell mínim exigit podran cursar l’assignatura: Anglès Instrumental II (64021057) assignatura oferta per la universitat, els continguts de la qual s’ajusten a l’estat final del nivell d’Usuari Independent B1.

Tenint en compte el recollit en el Reial decret 861/2010, l’experiència laboral i professional que s’acreditin podran ser també reconegudes i eximiran de cursar una o dues de les assignatures del curs d’adaptació (fins un màxim de 12 crèdits), sempre que aquesta experiència estigui relacionada directament amb les competències associades al títol de Grau i en particular a alguna de les assignatures que conformen aquest curs d’adaptació.

A la Junta d’Escola del 8 de maig de 2012 es va aprovar el criteri de reconeixement de crèdits per experiència professional que s’aplicarà en els Graus de l’Escola. Més informació en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,20184857&_dad=portal&_schema=PORTAL

Pel reconeixement de crèdits que porta amb si les vies d’accés a determinats Graus quan l’estudiant és enginyer tècnic per una altra Universitat (cursos d’adaptació) l’estudiant haurà d’abonar una quantitat pel reconeixement de crèdits (import que s’aprova pel Ministeri d’Educació i es publica al BOE cada curs).