Select Page
Estudis

Grau en Química

Estudis

Grau en Química

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Química

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 60     60
Segon 60     60
Tercer    60     60
Quart   26 25 9 60
Total 60 146 25 9 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

6103101- Mecànica i ones Formació Bàsica 6
61031026 Principis bàsics de química i estructura Formació Bàsica 6
61031032 Biologia Formació Bàsica 6
61031049 Matemàtiques I Formació Bàsica 6
61031109 Geologia Formació Bàsica 6

Segon semestre

61031055 Electromagnetisme i òptica Formació Bàsica 6
61031061 Matemàtiques II Formació Bàsica 6
61031078 Reacció química Formació Bàsica 6
61031084 Principals composts químics Formació Bàsica 6
61031090 Operacions bàsiques en el laboratori de química Formació Bàsica 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

61032014 Càlcul numèric i estadística aplicada Obligatòria 6
61032020 Termodinàmica química Obligatòria 6
61032037 Principis de química analítica Obligatòria 6
61032043 Química dels elements no metàl·lics Obligatòria 6
6103205- Química orgànica I Obligatòria 6
61032066 Química física I: Estructura atòmica i molecular Obligatòria 6

Segon semestre

61032072 Química analítica: anàlisi volumètric i gravimètric Obligaròria
6
61032089 Composts de coordinació iorganometàl·lics Obligatòria 6
61032095 Química orgànica II Obligatòria 6
61032103 Introducció a l’experimentació en química inorgànica i química orgànica Obligatòria 6
6103211- Introducció a l’experimentació en química física i química analítica Obligatòria
6

TERCER CURS

 

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

61033019 Química analítica instrumental Obligatòria 6
61033025 Química física II: espectroscòpia i estadística molecular Obligatòria 6
61033031 Química dels elements metàl·lics Obligatòria 6
61033048 Materials Obligatòria 6
61033054 Experimentació en química física i química analítica Obligatòria 6

Segon semestre

61033060 Química física III: cinètica i electroquímica Obligatòria 6
61033077 Síntesi orgànica i determinació estructural Obligatòria 6
61033083 Experimentació en química inorgànica i química orgànica Obligatòria 6
6103309- Operacions unitàries i reactors químics Obligatòria 6
61033108 Bioquímica Obligatòria 6

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

61034065 Treball fi de grau Obligatòria 9

Primer semestre

61034013 Mètodes de separació en química analítica Obligatòria 5
6103402- Química bio-orgànica i productes naturals Obligatòria 5
61034036 Composts inorgànics d’estructura complexa Obligatòria 5
61034088 Tractament de mostres i anàlisi de dades Optativa 5
61034119 Tècniques i mètodes en bioquímica Optativa 5
61034125 Radioquímica Optativa 5
61034148 Química heterocíclica i aplicacions a la química farmacèutica Optativa 5
61903029 Gestió i conservació d’aigües i sols Optativa 5

Segon semestre

61034042 Química física IV: Matèria condensada Obligatòria 5
61034059 Projectes en enginyeria química Obligatòria 6
61034071 Pràctiques en empresa Optativa 5
61034094 Garantia i control de qualitat Optativa 5
61034102 Polímers Optativa 5
61034131 Composts inorgànics aplicats Optativa 5
61034154 Química forense Optativa 5
61034160 Evolució històrica dels principis de la química Optativa 5
61903035 Reciclatge i tractament de residus Optativa 5
61904017 Riscs medi ambientals en la indústria Optativa
5