Select Page

Fonaments de biologia per a psicòlegs

 

El curs és una introducció als fonaments de Biologia que seran necessaris perquè un estudiant del grau de Psicologia pugui realitzar un seguiment correcte de les assignatures de l’àrea de Psicobiologia.

El sistema nerviós rep, integra, processa la informació i envia diferents senyals per a regular múltiples funcions en l’organisme, des de la posada en marxa de la pròpia conducta i la cognició fins a la regulació de mecanismes de manteniment del mitjà intern i de control hormonal. En aquest context, la relació entre el sistema nerviós i els sistemes endocrí i immunitari és molt estreta i les interaccions entre aquests sistemes són múltiples.

Al llarg del curs s’explicaran els fonaments d’aquests tres dels sistemes, en tant que els tres presenten una estreta relació funcional i utilitzen la comunicació química. Els conceptes tractats en aquest curs seran de vertebral importància per a l’estudiant de Psicologia, de manera específica per a poder seguir els continguts de la segona part de l’assignatura Fonaments de Psicobiologia i de manera general per a assentar els coneixements que seran necessaris per a assignatures posteriors com a Psicologia fisiològica i Psicofarmacología.

Programa
Dissabte 21 de març

10:00 a 13:00 hores

TEMA 1. Organització anatomofuncional del sistema nerviós.

TEMA 2. Fonaments del sistema neuroendocrí i sistema immunitari.

 

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació

Hores lectives:

3 hores

Data:

dissabte 21 de març

Horari:

10:00-13:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

9€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Diego Redolar. Professor-tutor de la Facultat de Psicologia del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants de primers cursos de Psicologia.

Objetius:

L’objectiu del curs és proporcionar una introducció als coneixements vertebrals de Biologia necessaris per a cursar les assignatures de l’àrea de Psicobiologia del Grau en Psicologia i a fomentar el seu aprenentatge mitjançant els recursos proporcionats durant el curs.

Metodologia:

Es realitzaran exposicions magistrals dels continguts que conformen el temari del curs amb el suport de diferents recursos multimèdia (vídeos, animacions, etc.). Així mateix, es proporcionarà a l’estudiant bibliografia específica per a aprofundir en el contingut del curs.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Fundamentos de biología para psicólogos

 

El curso es una introducción a los fundamentos de Biología que serán necesarios para que un estudiante del grado de Psicología pueda realizar un seguimiento correcto de las asignaturas del área de Psicobiología.

El sistema nervioso recibe, integra, procesa la información y envía diferentes señales para regular múltiples funciones en el organismo, desde la puesta en marcha de la propia conducta y la cognición hasta la regulación de mecanismos de mantenimiento del medio interno y de control hormonal. En este contexto, la relación entre el sistema nervioso y los sistemas endocrino e inmunitario es muy estrecha y las interacciones entre estos sistemas son múltiples.

A lo largo del curso se explicarán los fundamentos de estos tres de los sistemas, en tanto que los tres presentan una estrecha relación funcional y utilizan la comunicación química. Los conceptos tratados en este curso serán de vertebral importancia para el estudiante de Psicología, de forma específica para poder seguir los contenidos de la segunda parte de la asignatura Fundamentos de Psicobiología y de forma general para asentar los conocimientos que serán necesarios para asignaturas posteriores como Psicología fisiológica y Psicofarmacología.

Programa
Sábado 21 de marzo

10:00 a 13:00 horas

TEMA 1. Organización anatomofuncional del sistema nervioso.

TEMA 2. Fundamentos del sistema neuroendocrino y sistema inmunitario.

 

 

ACTIVIDAD ANULADA
Iremos informando puntualmente de las circunstancias que puedan modificar esta situación.

Horas lectivas:

3 horas

Fecha:

sábado 21 de marzo

Horario:

10:00-13:00h

Lugar:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripción:

9€

Devolución del importe de la inscripción: se hará la devolución del importe por motivos imputables al Consorcio, por carencia de matrícula, y para cualquier otra tipo de devolución habrá que presentar la petición debidamente justificada

Ponenet:

Diego Redolar. Profesor-tutor de la Facultad de Psicología del C.A. UNED Provincia de Barcelona

Dirigido a:

Estudiantes de primeros cursos de Psicología.

Objetivos:

El objetivo del curso es proporcionar una introducción a los conocimientos vertebrales de Biología necesarios para cursar las asignaturas del área de Psicobiología del Grado en Psicología y en fomentar su aprendizaje mediante los recursos proporcionados durante el curso.

Metodología:

Se realizarán exposiciones magistrales de los contenidos que conforman el temario del curso con el apoyo de diferentes recursos multimedia (vídeos, animaciones, etc.). Asimismo, se proporcionará al estudiante bibliografía específica para profundizar en el contenido del curso.

 


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es