Select Page

Fonaments de biologia per a psicòlegs

 

El curs és una introducció als fonaments de Biologia que seran necessaris per a que un estudiant del grau de Psicologia pugui realitzar un seguiment correcte de les assignatures de l’àrea de Psicobiologia, fonamentalment l’assignatura de Fonaments de Psicobiologia.

Consta de dues parts:

1a part: 

TEMA 1. La Psicobiologia.
TEMA 2. L’Evolució.
TEMA 3. Organització general del sistema nerviós.

2a part: 

TEMA 1. Sistema Nerviós Central: Organització anatomofuncional.
TEMA 2. Filogènia del Sistema Nerviós.

Programa
1ª part: Divendres 31 de març

17:00 a 20:00 hores

TEMA 1. La Psicobiologia.
TEMA 2. L’Evolució.
TEMA 3. Organització general del sistema nerviós.

2ª part: Divendres 28 d’abril

17:00 a 20:00 hores

TEMA 1. Sistema Nerviós Central: Organització anatomofuncional.
TEMA 2. Filogènia del Sistema Nerviós.
 

 

Hores lectives:

1ª part : 3 hores
2ª part : 3 hores

Data:

1ª part : divendres 31 de març
2ª part : divendres 28 d’abril

Horari:

17:00-20:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

– 1 part (1ª o 2ª): 9€
– 2 parts (1ª i 2ª): 18€

Devolució de l’import de la inscripció:
– S’efectuarà únicament si se sol·licita amb almenys 3 dies hàbils d’antelació al dia de començament de l’activitat, i sempre justificada per causes de malaltia o incompatibilitat laboral sobrevinguda, per al que l’alumne haurà de presentar la documentació que així ho acrediti.

– Una vegada començat el curs no es realitzaran devolucions.
– Es podrà anul·lar un curs sí concorren condicions excepcionals relacionades amb aspectes docents o d’infraestructura econòmica i material que impedeixin la seva correcta celebració. En tal cas, l’alumne tindrà un termini de 3 mesos des de la data de cancel·lació, per a sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula.

Ponent:

Javier Vázquez Correa. Professor-tutor de la Facultat de Psicologia del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants de primers cursos de Psicologia.

Objetius:

L’objectiu del curs és proporcionar una introducció als coneixements vertebrals de Biologia necessaris per cursar les assignatures de l’àrea de Psicobiologia del Grau en Psicologia i fomentar el seu aprenentatge mitjançant els recursos proporcionats durant el curs.

Metodologia:

Es realitzaran exposicions magistrals dels continguts que conformen el temari del curs amb el suport de diferents recursos multimèdia (vídeos, animacions, etc.).


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es