Select Page

Pedagogia de la Mort

La mort és part indissociable de la vida i una qüestió tan natural com tabú a la nostra societat. Més enllà de la finitud de la vida biològica i l’existència, entenem la mort com quelcom més ampli, vinculat a la pèrdua, al canvi, a la transició de la persona, les cultures i la societat. La Pedagogia de la Mort és un enfocament educatiu que es preveu transversal i que pretén la normalització i naturalització de la pèrdua i el dol, contribuint al desenvolupament de l’infant i a l’assoliment de competències emocionals. Què és la mort? Què és la Pedagogia de la Mort? Com l’apliquem a l’escola? Què ens aporta? Donarem resposta a aquestes preguntes i obtindrem eines i recursos per la pràctica educativa.

Objectius:

• Analitzar els conceptes vinculats a la mort i el dol
• Conèixer què és la Pedagogia de la Mort i els seus enfocaments.
• Conèixer com aplicar la Pedagogia de la Mort a l’escola tenint en compte els diferents enfocaments (evolutiu –preventiu i pal·liatiu)
• Reflexionar envers el tabú que representa la mort
• Avançar en el trencament del tabú de la mort a l’escola

Adreçat a:

Professionals de l’educació Infantil i primària, pedagogia, educació social, monitors i monitores de lleure, famílies i qualsevol persona interessada en el lema.

PROGRAMA

1. Introducció

2. La mort i el dol
2.1. Definició de la Mort
2.2. Definició de les morts
2.3. Definició de dol
2.4. El dol en les diferents etapes de la infància i adolescència
Lectures i activitats

3. Pedagogia de la Mort
3.1. Definició i enfocaments
3.2. L’enfocament evolutiu-preventiu
3.2.1. Aplicació a l’aula, des de la bressol a la fi de l’ESO
          Activitat pràctica
3.2.2. Cultura i tradicions i Pedagogia de la Mort
3.2.3. Medi Natural i Ciències i Pedagogia de la Mort
3.2.4. Medi Social i Història i Pedagogia de la Mort
3.2.5. Llengua i literatura i Pedagogia de la Mort
3.2.3. Pedagogia de la Mort en un entorn divers i intercultural
         Activitats pràctiques
3.2.4. La Mort i el joc dels infants
3.3. L’enfocament pal·liatiu
3.3.1.Situacions de pèrdua i dol, des de l’escola bressol fins acabar l’etapa escolar obligatòria
         Dinàmica
3.3.2. Acompanyament dels infants en dol
3.3.2. Acompanyament de les famílies en dol
3.3.3. Acompanyament en el si de l’equip educatiu en dol
          Activitat pràctica
3.3.4. La importància del comiat
3.3.5. El Trastorn per Dol Prolongat (TDP). Factors protectors i de perill

Crèdits:

0,5 crèdits

Modalitat:

Presencial i virtual (directe i diferit)

Hores lectives:

10 hores

Dies i hores:

Dijous de 18:00 a 20:30 hores
Dimarts
de 18:00 a 20:30 hores

Calendari:

Abril: 4, 11, 16 i 18

Lloc

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona

 

Idioma:

Català

Ponent:

Laia Pinilla Monclús. TEI, Pedagoga Màster en Psicopedagogia.Tutora UNED Sant Boi Graus Educació Social i Pedagogia. Coordinadora de serveis educatius per a petita infància i famílies. Assessorament pedagògic. Membre de la Xarxa d’Experts del Col·legi de Pedagogs de Catalunya
(Àmbit Petita infància i Famílies).
Twitter/IG : @cosetesdnores
http://cosetesdenores.cat

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Tornar a oferta d’activitats

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es