Select Page
Serveis

Pràctiques professionals per a màsters

Serveis

Pràctiques professionals per a màsters

Inici » Serveis » Pràctiques » Pràctiques professionals » Pràctiques professionals per a màsters

Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes.

Tot i que els màsters són virtuals, hi ha el pràcticum que és semipresencial. Això vol dir que s’han de fer unes pràctiques presencials en Centres Educatius.

La tutora d’aquest màster que s’encarrega d’orientar i gestionar els convenis amb el Departament d’ensenyament, és la Sra. Gloria Liliana Cruz, gcruz@terrassa.uned.es

És obligatori assistir a la primera sessió de tutories que fem al centre d’aquest pràcticum.

Consulta els horaris de tutories

Més informació del màster en secundària 

IMPORTANT:

Quan la realització de pràctiques impliqui contacte habitual amb menors, els estudiants hauran d’autoritzar prèviament a la UNED a realitzar la sol·licitud d’una certificació individual negativa del Registre Central de delinqüents sexuals en compliment de l’exigit per l’art. 13.5 de la Llei 26/2015. Aquesta sol·licitud es realitzarà directament a través de la Plataforma d’Intermediació de Dades que gestiona el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Els estudiants amb una altra nacionalitat diferent a l’espanyola, hauran d’aportar certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals.​

 

Màster Universitari en Accés a l’Advocacia:

El Màster universitari en accés a l’advocacia és un màster que habilita per a la professió. En el tercer trimestre del seu pla d’estudis hi ha l’assignatura de pràctiques externes. Aquestes pràctiques són presencials amb despatxos o institucions.

La coordinació de les pràctiques externes del Màster en Accés a l’Advocacia es realitza des de l’Escola de Pràctica Jurídica de la Facultat de Dret de la UNED, en estreta col·laboració amb els Centres Associats. Cada any i en funció del nombre d’estudiants matriculats en les pràctiques externes, se signen acords amb despatxos d’advocats i altres entitats professionals.

La selecció de despatxos i institucions es realitza tenint en compte els següents criteris:

    1. Qualitat de l’experiència professional i vocació docent dels advocats o juristes que formin part dels despatxos i altres entitats col·laboradores.
    2. Grandària del despatx o de l’entitat a fi que l’estudiant pugui involucrar-se d’una manera més directa i profunda en les diferents activitats que es duguin a terme.
    3. Diversitat de disciplines jurídiques en les quals treballi el despatx o l’entitat col·laboradora, d’acord amb el caràcter generalista del Màster.

Tots els despatxos i entitats col·laboradores tenen una qualitat homogènia i, per això, l’assignació d’estudiants a destinacions de pràctiques es fa prenent en consideració la ubicació de tals destinacions, a fi que existeixi una certa proximitat geogràfica entre aquests i els llocs de residència dels estudiants.

D’altra banda, els convenis signats amb els despatxos i altres entitats col·laboradores tenen una vigència anual, de tal manera que cada any cal renovar-los. És per això que no podem facilitar, amb antelació, un llistat de possibles destinacions de pràctiques.

També s’admet, mitjançant un procediment que s’anuncia amb la deguda antelació a través dels cursos virtuals del Màster, la possibilitat que els estudiants proposin despatxos o llocs de pràctiques a l’Escola de Pràctica Jurídica, qui estudiarà la seva viabilitat.

Consulta la informació més ampliada al web de l’Escola de Pràctica Jurídica

Si t’has matriculat al nostre centre del màster en accés a  l’advocacia i vols que et busquem on fer les pràctiques externes, tenim conveni de cooperació amb:

1. L‘ICAB (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona)

2. L’ICATER (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa)

Podràs fer les pràctiques al SOJ (Servei d’orientació jurídica) o en qualsevol dels despatxos d’advocats adscrits a aquests col·legis.

Necessitarem que ens facis arribar la petició i que ens adjuntis el teu Currículum Vitae al correu electrònic: practiques@barcelona.uned.es. Un cop rebuda la petició ens posem en contacte amb els responsables de les pràctiques,  per tal de concertar una entrevista entre el Col·legi d’advocats i l’estudiant.

IMPORTANT:

Quan la realització de pràctiques impliqui contacte habitual amb menors, els estudiants hauran d’autoritzar prèviament a la UNED a realitzar la sol·licitud d’una certificació individual negativa del Registre Central de delinqüents sexuals en compliment de l’exigit per l’art. 13.5 de la Llei 26/2015. Aquesta sol·licitud es realitzarà directament a través de la Plataforma d’Intermediació de Dades que gestiona el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Els estudiants amb una altra nacionalitat diferent a l’espanyola, hauran d’aportar certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals.​

 

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals: seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada

Les Pràctiques Externes del Màster de Prevenció de Riscos Laborals es desenvoluparan en tres contextos diferents: l’Empresa Col·laboradora (160 – 200 hores), el Centre Associat i l’Aula Virtual. L’estudiant haurà d’adquirir les competències professionals que estiguin relacionades amb els resultats d’aprenentatge previstos. La metodologia serà la següent:

Assignació de tutors. A cada estudiant se li assignarà:

Un Tutor Acadèmic, membre de l’Equip Docent del Pràcticum;
Un Tutor del Centre Associat on estigui inscrit; i
Un Professional-Tutor en l’empresa Col·laboradora on realitzi les pràctiques.
Pràctiques Presencials: Durant l’estada formativa en l’empresa col·laborada, l’estudiant estarà sota la supervisió del Professional Col·laborador (Tècnic Superior en Riscos Laborals) i el Tutor del Centre Associat. Al començament de les pràctiques, l’estudiant elaborarà un Pla de Pràctiques que ha de ser consensuat amb el Tècnic de Prevenció de l’Empresa Col·laboradora i amb el/la Professor Tutor: Damià de l’Olmo dolmo@terrassa.uned.es del Centre Associat, qui ha de donar el seu vistiplau.
 
 

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Les pràctiques externes del màster en psicologia general sanitària tenen un caràcter obligatori i una càrrega de 30 crèdits ECTS. Això suposa la realització de 750 hores de pràctiques, de les quals, almenys 665 hores són presencials en un centre assistencial. Les pràctiques es podran dur a terme al llarg dels dos semestres del segon curs acadèmic del Màster en els mesos compresos entre octubre i juliol.

L’equip docent de les pràctiques externes està constituït per dues professores de la Facultat de Psicologia de la UNED i els tutors professionals designats per cada centre col·laborador per supervisar les pràctiques dels alumnes.

El nostre centre té una col·laboradora docent la Sra. Yolanda González: ygonzalez@terrassa.uned.es . Tan si vols proposar un centre per fer les pràctiques com si  vols que et busquem un centre hauràs de contactar amb la professora.