Select Page
Fonaments de biologia per a psicòlegs

Fonaments de biologia per a psicòlegs

Fonaments de biologia per a psicòlegs

 

El curs és una introducció als fonaments de Biologia que seran necessaris perquè un estudiant del grau de Psicologia pugui realitzar un seguiment correcte de les assignatures de l’àrea de Psicobiologia.

El sistema nerviós rep, integra, processa la informació i envia diferents senyals per a regular múltiples funcions en l’organisme, des de la posada en marxa de la pròpia conducta i la cognició fins a la regulació de mecanismes de manteniment del mitjà intern i de control hormonal. En aquest context, la relació entre el sistema nerviós i els sistemes endocrí i immunitari és molt estreta i les interaccions entre aquests sistemes són múltiples.

Al llarg del curs s’explicaran els fonaments d’aquests tres dels sistemes, en tant que els tres presenten una estreta relació funcional i utilitzen la comunicació química. Els conceptes tractats en aquest curs seran de vertebral importància per a l’estudiant de Psicologia, de manera específica per a poder seguir els continguts de la segona part de l’assignatura Fonaments de Psicobiologia i de manera general per a assentar els coneixements que seran necessaris per a assignatures posteriors com a Psicologia fisiològica i Psicofarmacología.

Programa
Dissabte 21 de març

10:00 a 13:00 hores

TEMA 1. Organització anatomofuncional del sistema nerviós.

TEMA 2. Fonaments del sistema neuroendocrí i sistema immunitari.

 

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació

Hores lectives:

3 hores

Data:

dissabte 21 de març

Horari:

10:00-13:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

9€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Diego Redolar. Professor-tutor de la Facultat de Psicologia del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants de primers cursos de Psicologia.

Objetius:

L’objectiu del curs és proporcionar una introducció als coneixements vertebrals de Biologia necessaris per a cursar les assignatures de l’àrea de Psicobiologia del Grau en Psicologia i a fomentar el seu aprenentatge mitjançant els recursos proporcionats durant el curs.

Metodologia:

Es realitzaran exposicions magistrals dels continguts que conformen el temari del curs amb el suport de diferents recursos multimèdia (vídeos, animacions, etc.). Així mateix, es proporcionarà a l’estudiant bibliografia específica per a aprofundir en el contingut del curs.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Formulació en Química Orgànica

Formulació en Química Orgànica

Formulació en Química Orgànica

 

Per superar amb èxit l’assignatura de Principals Compostos Químics és necessari tenir una base sòlida en formulació en Química Orgànica, per aquesta raó s’ha organitzat una sessió teòrica i pràctica.

L’assoliment d’aquests coneixements també et serviran per a altres assignatures d’aquest grau.

Programa
Dissabte 18 d’abril

09:00 a 14:00 hores

09:00-10:15 h. Tema introductori: repàs de conceptes bàsics d’orgànica

10:15-11:30 h. Tema 1. Hidrocarburs I: Alcans. Alquens. Diens i poliens

11:30-12:45 h. Tema 2. Hidrocarburs II. Alquins, Cicloalcans. Hidrocarburs aromàtics

12:45-14:00 h. Tema 3. Alcohols

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació

Hores lectives:

5 hores

Data:

dissabte 18 d’abril

Horari:

09:00-14:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

15€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Cristina Tudanca. Professora-tutora de la Facultat de Ciències del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Principalment a estudiants de l’assignatura “Principals Compostos Químics” de 1r curs del Grau en Química. També aquells estudiants de Química que vulguin tenir una base sòlida en formulació en Química Orgànica.

Objectius:

Reforçar els coneixements bàsics us permetrà avançar en l’assignatura i enfrontar-vos als exàmens.

Metodologia:

  • Cada tema tindrà uns 30′ de conceptes teòrics bàsics i 45′ per a l’aplicació pràctica dels conceptes tractats a través del treball amb grups.
  • En la part pràctica, es muntaran estacions, grups diferents de treball cooperatiu per resoldre preguntes tipus test i tipus de desenvolupament de cada tema.

 

 


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Conceptes bàsics de Comptabilitat

Conceptes bàsics de Comptabilitat

Conceptes bàsics de Comptabilitat

 
Repàs teòric i pràctic de conceptes que són habitualment objecte de dubtes o consultes pels estudiants de comptabilitat.
Programa
Dissabte 28 de març

09:30 a 11:30 hores

1.- La Comptabilitat com a sistema d’informació:
a) El cicle comptable
b) L’Estructura del Pla General Comptable: grups i comptes
c) Els principis comptables: com s’ha de comptabilitzar. La imatge fidel

2.- Els Comptes Anuals més rellevants
a) El Balanç de situació: concepte, estructura i contingut
b) El Compte de Pèrdues i Guanys: concepte, estructura i contingut

3.- Els Fons Propis
a) El capital en la societat limitada i en la societat anònima
a1) El valor nominal, el valor d’emissió i el valor teòric de l’acció en la SA
b) La prima d’emissió o assumpció: significat econòmic
c) Les reserves, en particular la problemàtica de la reserva legal
d) La distribució de resultats

4.- Exemples pràctics de seients d’operacions freqüents que solen generar dubtes:
a) L’amortització de l’immobilitzat
b) Els moviments d’existències (criteris de valoració)
c) Comptabilització de les despeses de personal

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació.

Hores lectives:

2 hores

Data:

dissabte 28 de març

Horari:

09:30-11:30h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

6€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Sergi Fabregat. Professor-tutor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants dels Graus d’Ade, Economia i Turisme.

Objectius:

Consolidar conceptes bàsics de comptabilitat que resulten indispensables per afrontar amb èxit les assignatures d’aquest àmbit.

Metodologia:

Exposició teòrica combinada amb exercicis pràctics.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Taller pràctic de redacció

Taller pràctic de redacció

Taller pràctic de redacció

 

Et sents insegur/a en redactar un informe o comentar un article?

Escriure correctament és una eina indispensable en qualsevol disciplina acadèmica i medi professional.

En aquest taller pràctic, milloraràs el teu nivell d’escriptura i adquiriràs les eines necessàries per comentar un article de qualsevol temàtica. A més, aconseguiràs desenvolupar estratègies que et permetran escriure amb correcció, bon estil, de manera coherent i amb claredat.

Programa
Divendres 20 de març

16:00 a 19:00 hores

Comentari de text d’un text informatiu o article d’opinió.

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació.

Hores lectives:

3 hores

Data:

divendres 20 de març

Horari:

16:00-19:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

9€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Míriam Gázquez. Professora-tutora Facultat Filologia del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants de Grau de totes de les disciplines que s’imparteixen en la UNED.

Objectius:

– Aconseguir que els estudiants puguin desenvolupar mecanismes d’escriptura que els permetin escriure correctament.
– Revisar els mecanismes del discurs escrit.
– Argumentar de manera coherent els nostres punts de vista.

Metodologia:

Les activitats del taller estan orientades a desenvolupar una redacció coherent a través d’exercicis pràctics que integren les següents habilitats:
– Localització i redacció del tema d’un article.
– Distinció de la informació més rellevant d’un text.
– Elaboració d’un esquema de partida i organització de les idees de manera coherent.
– Revisió dels usos dels connectors bàsics del discurs i maneres d’integrar-los en un comentari.
– Anàlisi de les estructures d’opinió.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

 
L’era de la informació en què vivim requereix que sapiguem manejar dades. Els professionals dels més diversos àmbits necessiten llegir correctament aquestes dades, analitzar-los i treure conclusions d’ells. Com més gran sigui l’habilitat amb aquestes tasques major serà la nostra capacitat d’analitzar la realitat i, per tant, prendre decisions el més correctes possibles.
Programa
Dissabte 14 de març

10:00 a 13:00 hores

– Lectura de dades
– Resum i síntesi
– Visualització

Dissabte 21 de març

10:00 a 13:00 hores

– Tècniques d’anàlisi
– Interpretació
– Conclusions

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació.

Hores lectives:

6 hores

Data:

dissabtes 14 i 21 de març

Horari:

10:00-13:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

18€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Ernest Pons. Professor-tutor d’Estadística del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Tots els estudiants dels primers cursos de grau. No es requereixen coneixements previs concrets.

Objectius:

El taller té com a objectiu desenvolupar habilitats parar llegir, resumir, analitzar i treure conclusions d’informació disponible en forma de dades numèriques. Aquestes habilitats seran després de molta utilitat en les assignatures d’estadística dels diferents graus.

Metodologia:

Cadascuna de les sessions s’organitza en forma de taller, a partir d’un cas pràctic. I cadascun d’aquests casos es refereix a una situació real, que té com a punt de partida una notícia publicada recentment en algun mitjà de comunicació. Els estudiants treballaran sobre aquests casos pràctics en grups reduïts (3-4), utilitzant un ordinador i una guia de treball específicament preparada per al taller.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Tècniques d’Estudi (març 2020)

Tècniques d’Estudi (març 2020)

Tècniques d’estudi

Corregeix i millora les teves tècniques d’estudi!! – Millora el teu rendiment!! – Aprofita de forma òptima el temps d’estudi!!

Una bona tècnica d’estudi és fonamental, ja que determinarà el teu aprenentatge i resultats acadèmics.

En interioritzar un mètode d’estudi adequat, establiràs una pauta de treball eficaç a tota la teva trajectòria acadèmica a la UNED.

Programa
Dissabte 14 de març

10:00 a 14:00 hores

ELS 4 PASSOS DE L’APRENENTATGE RÀPID I EFICAÇ: Voluntat, preparació, hàbit i pràctica.

AMBICIÓ DE RESULTATS: Autoestima, Objectius, Motivació, Inquietud, Treball i esforç, Regularitat

LA PRESA D’ANOTACIONS: Tècniques i consells útils per a prendre bones anotacions.

LA SESSIÓ D’ESTUDI: I la importància de tot el context que embolica la sessió d’estudi: factors interns i factors ambientals.

LA LECTURA: Com llegir correctament un text i alguns consells que evitessin una lectura lenta i confusa. Correcció de vicis.

ANALITZAR EL CONTINGUT DE L’ASSIGNATURA

SUBRATLLAT I RESUM: Quan, que i com subratllar, destacant les idees essencials d’un text i obtenir un resum òptim.

Dissabte 14 de març

10:00 a 14:00 hores

ALGUNS MÈTODES: Associació, Síntesi, Acrònims, Repetició

APROFITAR LES NOVES TECNOLOGIES: Aprofitar els beneficis que les noves tecnologies poden aportar al nostre estudi.

MILLORAR LA CONCENTRACIÓ: Com treure el màxim partit amb un grau de concentració òptim.

Dissabte 14 de març

10:00 a 14:00 hores

LA FATIGA MENTAL: Factors que la provoquen. I com evitar-la i combatre-la.

L’ESTUDI DIFERENCIAT O PER MATÈRIES: La importància de l’organització en l’estudi

ESTUDI GRUPAL O INDIVIDUAL: La importància del treball en equip. I saber quan s’ha d’estudiar en solitud.

COM AFRONTAR UN EXAMEN EN CONDICIONS: Organització prèvia a l’examen i alguns consells útils segons la tipologia de la prova, el contingut…

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació.

Crèdits:

0,5 ECTS (en tràmit)

Hores lectives:

12 hores

Dates:

14, 21 i 28 de març

Horari:

10:00-14:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

35€ (estudiants UNED); 50€ (resta)

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Laia Pinilla. Professora-tutora de la Facultat d’Educació del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

A alumnes de la UNED

Objetius:

Un curs de tècniques d’estudi ha d’oferir la possibilitat de millorar i corregir les tècniques adquirides, amb l’objectiu bàsic d’aprofitar de forma òptima el temps dedicat. A més, l’alumne ha de ser conscient que interioritzar un mètode d’estudi adequat establirà una pauta de treball eficaç e tota la seva trajectòria acadèmica en la UNED

Metodologia:

Classes teòriques i pràctiques


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es