Select Page
estudis

Grau en Enginyeria de l’Energia

 
estudis

Grau en Enginyeria de l’Energia

 

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Enginyeria de l’Energia

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 48 12     60
Segon  12 48     60
Tercer   49  11   60
Quart   30 24 6 60
Total 60 139 35 6 240

PRIMER CURS

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68041016 Càlcul Formació Bàsica 6
68901016 Física I Formació Bàsica 6
68901105 Expressió gràfica i disseny assistit Formació Bàsica 6
68901128 Fonaments químics de l’enginyeria Formació Bàsica 6
68901134 Àlgebra Formació Bàsica 6

Segon semestre

6805101- Termodinàmica I Obligatòria 6
68901022 Mecànica I Obligatòria 6
68901039 Física II Formació Bàsica 6
68901068 Equacions diferencials Formació Bàsica 6
68901097 Fonaments d’informàtica Formació Bàsica 6

 

SEGON CURS

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68902010 Fonaments de gestió empresarial Formació Bàsica
6
68902027 Camps i ones Obligatòria 6
68902091 Estadística Formació Bàsica
6
6890210- Ampliació de càlcul Obligatòria 6
68052014 Termodinàmica II Obligatòria 6

Segon semestre

68032046 Fonaments d’enginyeria elèctrica Obligatòria 5
6890308- Fonaments d’enginyeria nuclear Obligatòria 5
68902062 Elasticitat i resistència de materials I Obligatòria 5
68032069 Mecànica de fluids I Obligatòria 5
68901140 Ciència i enginyeria de materials Obligatòria 5
68052020 Transmissor de calor Obligatòria 5

TERCER CURS

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68903110 Teoria de màquines Obligatòria 5
6890314- Fonaments d’enginyeria electrònica Obligatòria 5
  Optativa de menció 1 OPM 5
68033028 Mecànica de fluids II Obligatòria 5
68053019 Introducció a les fonts d’energia renovables Obligatòria 5
68903038 Màquines tèrmiques Obligatòria 5

Segon semestre

68903133 Sistemes productius, fabricació i mètodes de qualitat Obligatòria 5
6803307- Màquines hidràuliques Obligatòria 5
68013066 Centrals termoelèctriques Obligatòria 5
68053019 Introducció a les fonts d’energia renovables Obligatòria 4
68034080 Instal·lacions de climatització Optativa 5
68053025 Mètodes matemàtics Optativa 6
68053031 Mercat i transport d’energia elèctrica amb integració d’energies renovables Optativa 5
68053048 Seguretat de centrals nuclears Optativa 5

QUART CURS

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68024041 Estructura de la matèria i efectes de la radiació Optativa
5
6804401- Anàlisi de l’entorn i administració d’empreses Obligatòria 5
68054013 Oficina tècnica i projectes Obligatòria 5
6805402- Ampliació de màquines tèrmiques Obligatòria 4
68054042 Equips tèrmics Optativa 5
68902139 Automatització industrial Obligatòria 5
6890401- Enginyeria del medi ambient Obligatòria 5

Segon semestre

68014031 Enginyeria eólica Optativa 5
68014048 Protecció radiológica Optativa 5
68014054 Sistemes fotovoltaics Optativa 5
68014083 Luminotècnia i domótica Optativa 5
68014120 Tecnologia nuclear per a la producció d’energia elèctrica Optativa  5
68044055 Tecnologia frigorífica Optativa 5
68054036 Treball fi de grau Obligatòria 6
68054059 Energia solar térmica de concentració Optativa 5
68054065 Fred solar Optativa 5
68054071 Eficiència energètica i energies renovables en l’edificació Optativa 5
68054088 Certificació, auditoria i simulació energètica en l’edificació Optativa 5
68054094 Impacte ambiental, aillament i control del soroll Optativa 5
68054102 Gestió de residus radioactius Optativa 5
68054119 Sistemes avançats d’energia nuclear de fissió Optativa 5
68054125 Introducció a l’energia nuclear de fusió Optativa 5

Per a l’obtenció dels títols de Grau impartits a l’Escola, és necessari acreditar el nivell B1 d’anglès (anterior a l’acte de defensa del TFG). Així es garanteix que el futur graduat:

“És capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions e treball, d’estudi o d’oci. Sap desembolupar-se en la major part de les situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s’utilitza la llengua. És capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interès personal. Pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans”.

La garantia d’aquesta competència constarà en el Suplement Europeu al títol i serà necessari que l’estudiant hagi superat una prova oficial de nivell que atorgui el reconeixement equivalent per títol (Escola Oficial d’Idiomes, Centre Universitari d’Idiomes de la UNED (CUID) o similar) del B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.