Select Page
estudis

Grau en Enginyeria de l’Energia

 
estudis

Grau en Enginyeria de l’Energia

 

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Enginyeria de l’Energia

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 48 12     60
Segon  12 48     60
Tercer   49  11   60
Quart   30 24 6 60
Total 60 139 35 6 240

PRIMER CURS

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

  Càlcul Formació Bàsica 6
  Física I Formació Bàsica 6
  Expressió gràfica i disseny assistit Formació Bàsica 6
  Fonaments químics de l’enginyeria Formació Bàsica 6
  Àlgebra Formació Bàsica 6

Segon semestre

  Termodinàmica I Obligatòria 6
  Mecànica I Obligatòria 6
  Física II Formació Bàsica 6
  Equacions diferencials Formació Bàsica 6
  Fonaments d’informàtica Formació Bàsica 6

 

SEGON CURS

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

  Fonaments de gestió empresarial Formació Bàsica
6
  Camps i ones Obligatòria 6
  Estadística Formació Bàsica
6
  Ampliació de càlcul Obligatòria 6
  Termodinàmica II Obligatòria 6

Segon semestre

  Teoria de circuits Obligatòria 5
  Fonaments d’enginyeria nuclear Obligatòria 5
  Elasticitat i resistència de materials I Obligatòria 5
  Mecànica de fluids I Obligatòria 5
  Ciència i enginyeria de materials Obligatòria 5
  Transmissor de calor Obligatòria 5

TERCER CURS

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

  Teoria de màquines Obligatòria 5
  Fonaments d’enginyeria electrònica Obligatòria 5
  Enginyeria química Obligatòria 5
  Mecànica de fluids II Obligatòria 5
  Màquines i instal·lacions elèctriques Obligatòria 5
  Màquines tèrmiques Obligatòria 5

Segon semestre

  Sistemes productius, fabricació i mètodes de qualitat Obligatòria 5
  Màquines hidràuliques Obligatòria 5
  Centrals termoelèctriques Obligatòria 5
  Introducció a les fonts d’energia renovables Obligatòria 4
  Optativa de Menció 1 Optativa de menció
5
  Crèdits optatius Optativa 6

OPTATIVES DE TERCER CURS

Segon Semestre

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Optatives

  Mètodes matemàtics Optativa 6
  Activitats reconegudes  per participació en activitats culturals, esportives de representació estudiantil o de voluntariat   6

Optatives de Menció Energies Renovables

  Mercat i transport d’energia amb integració d’energies renovables Optativa Menció
5

Optatives Menció Instal·lacions i Eficiència Energètica

  Fonaments de climatització Optativa Menció 5

Optatives Menció Energia Nuclear

  Seguretat de centrals nuclears Optativa Menció 5

QUART CURS

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

Oficina tècnica i projectes Obligatòria 5
Enginyeria del medi ambient Obligatòria 5
Automatització industrial Obligatòria 5
Ampliació de màquines tèrmiques Obligatòria 4
Anàlisi de l’entorn i administració d’empreses Obligatòria 5
Optativa Menció 2 Optativa de menció 5

Segon semestre

Treball fi de grau Obligatòria 6
Optativa Menció 3 Optativa de menció 5
Optativa Menció 4 Optativa de menció 5
Optativa Menció 5 Optativa de menció 5
Optativa Menció 6 Optativa de menció  5
Optativa Menció 7 Optativa de menció 5

OPTATIVES DE QUART CURS MENCIÓ EN ENERGIES RENOVABLES

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

Equips tèrmics Optativa de menció 5

Segon semestre

Energia eòlica Optativa de menció 5
Sistemes fotovoltaics Optativa de menció 5
Energia solar tèrmica Optativa de menció 5
Fred solar Optativa de menció 5
Eficiència energètica i energies renovables en l’edificació Optativa de menció  5

OPTATIVES DE QUART CURS MENCIÓ EN INSTAL·LACIONS I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

  Equips tèrmics Optativa de menció 5

Segon semestre

  Eficiència energètica i energies renovables en l’edificació Optativa de menció 5
  Tecnologia frigorífica Optativa de menció 5
  Certificació, auditoria i simulació energètica en l’edificació Optativa de menció 5
  Impacte ambiental, aïllament i control del soroll Optativa de menció 5
  Luminotècnia i domòtica Optativa de menció  5

OPTATIVES DE QUART CURS MENCIÓ EN ENERGIA NUCLEAR

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

Equips tèrmics Optativa de menció 5
Estructura de la matèria i física de la radiació Optativa de menció 5

Segon semestre

Tecnologia nuclear per a producció d’energia elèctrica Optativa de menció 5
Gestió de residus radioactius Optativa de menció 5
Sistemes avançats d’energia nuclear de fissió Optativa de menció 5
Protecció radiològica Optativa de menció 5
Introducció a l’energia nuclear de fusió Optativa de menció  5

OPTATIVES DE QUART CURS SENSE MENCIÓ

CODI NOM DE L’ASSIGNATURA
CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

  Equips tèrmics Optativa 5
  Estructura de la matèria i física de la radiació Optativa 5

Segon semestre

  Energia eòlica Optativa 5
  Sistemes fotovoltaics Optativa 5
  Mercat i transport d’energia elèctrica amb integració d’energies renovables Optativa 5
  Energia solar tèrmica de concentració Optativa 5
  Fred solar Optativa  5
  Seguretat en centrals tèrmiques Optativa 5
  Fonaments de climatització Optativa 5
  Eficiència energètica i energies renovables en l’edificació Optativa 5
  Tecnologia frigorífica Optativa 5
  Certificació, auditoria i simulació energètica d’edificis Optativa 5
  Impacte ambiental, aïllament i control del soroll Optativa 5
  Luminotècnia i domòtica Optativa 5
  Tecnologia nuclear per a producció d’energia elèctrica Optativa 5
  Gestió de residus radioactius Optativa 5
  Sistemes avançats d’energia nuclear de fissió Optativa 5
Protecció radiològica Optativa 5
  Introducció a l’energia nuclear de fusió Optativa 5

Per a l’obtenció dels títols de Grau impartits a l’Escola, és necessari acreditar el nivell B1 d’anglès (anterior a l’acte de defensa del TFG). Així es garanteix que el futur graduat:

“És capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions e treball, d’estudi o d’oci. Sap desembolupar-se en la major part de les situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s’utilitza la llengua. És capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interès personal. Pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans”.

La garantia d’aquesta competència constarà en el Suplement Europeu al títol i serà necessari que l’estudiant hagi superat una prova oficial de nivell que atorgui el reconeixement equivalent per títol (Escola Oficial d’Idiomes, Centre Universitari d’Idiomes de la UNED (CUID) o similar) del B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.