Select Page
Estudis

Grau en Enginyeria Elèctrica

 
Estudis

Grau en Enginyeria Elèctrica

 

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Enginyeria Elèctrica

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 48 11     59
Segon  12 47     59
Tercer   60      60
Quart   25 25 12 62
Total 60 143 25 12 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68011044 Expressió gràfica en enginyeria elèctrica Formació Bàsica 6
68041016 Càlcul Formació Bàsica 6
68901016 Física I Formació Bàsica 6
68901111 Fonaments químics de l’enginyeria Formació Bàsica 6
68901134 Àlgebra Formació Bàsica 6

Segon semestre

68901022 Mecànica Obligatòria 6
68901039 Física II Formació Bàsica 6
68901068 Equacions diferencials Formació Bàsica 6
68901080 Fonaments d’informàtica Formació Bàsica 6
68901140 Ciència i enginyeria de materials Obligatòria 5

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68902010 Fonaments de gestió empresarial Formació Bàsica
6
68902027 Camps i ones Obligatòria 6
68902091 Estadística Formació Bàsica
6
6890210- Ampliació de càlcul Obligatòria 6
68902122 Automatització industrial I Obligatòria 5

Segon semestre

68012026 Introducció a la mecànica de fluids Obligatòria 5
68012032 Instal·lacions de baixa i mitja tensió Obligatòria 5
68012049 Teoria de circuits I Obligatòria 5
68012055 Termodinàmica Obligatòria 5
68902062 Elasticitat i resistència de materials I Obligatòria 5
68902079 Automatització Industrial II Obligatòria 5

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68013072 Teoria de circuits II Obligatòria 5
68013089 Disseny i càlcul d’instal·lacions elèctriques Obligatòria 5
68903015 Fonaments d’enginyeria electrònica I Obligatòria 5
68903021 Màquines elèctriques I Obligatòria 5
68903038 Màquines tèrmiques Obligatòria 5
68903110 Teoria de màquines Obligatòria 5

Segon semestre

68013037 Línies i instal·lacions d’alta tensió Obligatòria 5
68013043 Màquines elèctriques II Obligatòria 5
6801305- Centrals hidràuliques Obligatòria 5
68013066 Centrals termoelèctriques Obligatòria 5
68903067 Electrònica industrial Obligatòria 5
68903133 Sistemes productius, fabricació i mètodes de qualitat Obligatòria 5

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68014019 Oficina tècnica i projectes Obligatòria 5
68014108 Disseny de circuits elèctrics assistits per ordinador Optativa 5
68014143 Accionament i control demàquines elèctriques Obligatòria 5
6801415- Generació d’energia elèctrica Obligatòria 5
68024130 Sistemes automatitzats de fabricació Obligatòria 5
68034074 Motors de combustió interna Optativa 5
6804401- Anàlisi de l’entorn i administració d’empreses Optativa 5
68903044 Electrònica digital Optativa 5
68903050 Simulació de sistemes Optativa 5
6890401- Enginyeria del medi ambient Obligatòria 5
68904026 Instrumentació electrònica I Optativa 5
68904049 Anàlisi i operacions de sistemes elèctrics Obligatòria 5

Segon semestre

68014031 Energia eòlica Optativa 5
68014048 Protecció radiològica Optativa 5
68014060 Sistemes fotovoltaics Optativa 5
68014060 Comptabilitat i interferències electromagnètiques Optativa 5
68014077 Control avançat de sistemes elèctrics Optativa  5
68014083 Luminotècnia i domòtica Optativa 5
6801409- Metrologia elèctrica Optativa 5
68014114 Disseny industrial Optativa 5
68014120 Tecnologia nuclear per a la producció d’energia elèctrica Optativa 5
68014137 Projecte fi de grau Obligatòria 12
68024118 Microprocessadors i microcontroladors Optativa 5
68034068 Automòbils i ferrocarrils Optativa 5
68034080 Instal·lacions de climatitizació Optativa 5
68034140 Enginyeria de la qualitat i del manteniment Optativa 5
68903073 Informàtica i comunicacions Optativa 5
6890308 Fonaments d’enginyeria nuclear Optativa 5
68903096 Construcció i arquitectura industrial Optativa 5
68903127 Tecnologia de màquines I Optativa 5
68904032 Mètodes numèrics Optativa 5

CURS D’ADAPTACIÓ AL TÍTOL DE GRAU

Assignatures del Grau que han de cursar els titulats en Enginyeria Tècnica Industrial Elèctrica

(Passarel·les per obtenir el títol de Grau)

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS PRÀCTIQUES

Primer semestre

 

68014143 Accionament i control de màquines elèctriques Obligatòria 5 No
68901111 Fonaments químics de l’enginyeria Obligatòria 6 Exempts
68902027 Camps i ones Obligatòria 6 Exempts
68903038 Màquines tèrmiques Obligatòria 5
6890401- Enginyeria del medi ambient Obligatòria 5 Exempts

Segon semestre

 

68012026 Introducció a la mecànica de fluids Obligatòria 5
68012055 Termondinàmica Obligatòria 5
68014137 Projecte fi de grau Obligatòria 12 No
68901022 Mecànica Obligatòria 6
68901068 Equacions diferencials Obligatòria 6 No
68902062 Elasticitat i resistència de materials I Obligatòria 5 Sí 
68902079 Automatització industrial II Obligatòria 5 No
68903133 Sistemes productius, fabricació i mètodes de la qualitat Obligatòria 5 No
68901140 Ciència i enginyeria de materials Obligatòria 5 No

Per a l’obtenció del corresponent títol de Graduat/da en Enginyeria Elèctrica s’exigeix acreditar nivell d’anglès B1. Pot ser mitjançant:

· Superació d’una prova de nivell, realitzat en la UNED

· Acreditació del nivell d’anglès mitjançant diploma del Centre Universitari d’Idiomes de la UNED (CUID), Escola Oficial d’Idiomes o altres Centres reconeguts que puguin proporcionar la certificació adequada.

· Aquells estudiants que no tinguin prèviament el nivell mínim exigit podran cursar l’assignatura: Anglès Instrumental II (64021057) assignatura oferta per la universitat, els continguts de la qual s’ajusten a l’estat final del nivell d’Usuari Independent B1.

Tenint en compte el recollit en el Reial decret 861/2010, l’experiència laboral i professional que s’acreditin podran ser també reconegudes i eximiran de cursar una o dues de les assignatures del curs d’adaptació (fins un màxim de 12 crèdits), sempre que aquesta experiència estigui relacionada directament amb les competències associades al títol de Grau i en particular a alguna de les assignatures que conformen aquest curs d’adaptació.

A la Junta d’Escola del 8 de maig de 2012 es va aprovar el criteri de reconeixement de crèdits per experiència professional que s’aplicarà en els Graus de l’Escola. Més informació en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,20184857&_dad=portal&_schema=PORTAL

Pel reconeixement de crèdits que porta amb si les vies d’accés a determinats Graus quan l’estudiant és enginyer tècnic per una altra Universitat (cursos d’adaptació) l’estudiant haurà d’abonar una quantitat pel reconeixement de crèdits (import que s’aprova pel Ministeri d’Educació i es publica al BOE cada curs).