Select Page
Estudis

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

 
Estudis

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

 

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 42 17     59
Segon  18 42     60
Tercer   60      60
Quart   30 25 6 61
Total 60 149 25 6 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68041016 Càlcul Formació Bàsica 6
68901016 Física I Formació Bàsica 6
68901105 Expressió gràfica i disseny assistit Formació Bàsica 6
68901128 Fonaments químics de l’enginyeria Formació Bàsica 6
68901134 Àlgebra Formació Bàsica 6

Segon semestre

68031070 Fonaments de ciències dels materials I Obligatòria 5
68041022 Complements de matemàtiques Obligatòria 6
68901022 Mecànica Obligatòria 6
68901039 Física II Formació Bàsica 6
68901068 Equacions diferencials Formació Bàsica 6

 

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68902010 Fonaments de gestió empresarial Formació Bàsica 6
68902027 Camps i ones Obligatòria 6
68902085 Fonaments de ciències dels materials II Obligatòria 6
68902091 Estadística Formació Bàsica 6
6890210- Ampliació de càlcul Obligatòria 5

Segon semestre

68012026 Introducció a la mecànica de fluids Obligatòria 5
68042027 Enginyeria gràfica industrial Obligatòria 5
68901097 Fonaments d’informàtica Obligatòria 5
6890204- Teoria de circuits Obligatòria 5
68902062 Elasticitat i resistència de materials I Obligatòria 5
68902116 Termodinàmica Obligatòria 5

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68023099 Màquines i instal·lacions elèctriques Obligatòria 5
68033034 Termotècnia Obligatòria 5
68043015 Enginyeria química Obligatòria 5
68043021 Processos de fabricació Obligatòria 5
68903015 Fonaments d’enginyeria electrònica Obligatòria 5
68903110 Teoria de màquines Obligatòria 5

Segon semestre

68043038 Economia industrial Obligatòria 5
68043044 Màquines i instal·lacions hidràuliques Obligatòria 5
68903073 Informàtica i comunicacions Obligatòria 5
6890308- Fonaments d’enginyeria nuclear Obligatòria 5
68903096 Construcció i arquitectura industrial Obligatòria 5
68903127 Tecnologia de màquines I Obligatòria 5

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

68034045 Tecnologia de màquines II Optativa 5
68034074 Motors de combustió interna Optativa 5
6804401- Anàlisi de l’entorn i administració d’empreses Obligatòria 5
68044032 Oleohidràulica i pneumàtica Optativa 5
68044090
Modelatge sòlid
Optativa 5
68044109 Tecnologia de materials Optativa 5
68044138 Oficina tècnica i projectes Obligatòria 5
68902139 Automatització industrial Obligatòria 5
68903038 Màquines tèrmiques Obligatòria 5
68903044 Electrònica digital Optativa 5
6890401- Enginyeria del medi ambient Obligatòria 5
68904049 Anàlisi i operacions de sistemes elèctrics Optativa 5

Segon semestre

68013066 Centrals termoelèctriques Optativa 5
68014031 Energia eòlica Optativa 5
68014048 Protecció radiològica Optativa 5
68014054 Sistemes fotovoltaics Optativa 5
68014120 Tecnologia nuclear per a producció d’energia elèctrica Optativa  5
68024087 Introducció a la programació per a la xarxa Optativa 5
68024124 Xarxes de comunicacions industrials Optativa 5
68033117 Teoria d’estructures Optativa 5
68034068 Automòbils i ferrocarrils Optativa 5
68034080 Instal·lacions de climatització Optativa 5
68034140 Enginyeria de qualitat i del manteniment Optativa 5
68044026 Projecte fi de grau Obligatòria 6
68044049 Vibracions i soroll en màquines Optativa 5
68044055 Tecnologia frigorífica Optativa 5
68044061 Aplicacions tèrmiques fonts d’energia renovables Optativa 5
68044115 Metrologia industrial Optativa 5
68044121 Fabricació sostenible Optativa 5
68902079 Automatització Industrial II Optativa 5
68904032 Mètodes numèrics Obligatòria 5