Select Page
Serveis

Com faig els tràmits administratius?

Serveis

Com faig els tràmits administratius?

Inici » Serveis » Preguntes freqüents » Com faig els tràmits administratius?

Com demanar un trasllat d'expedient

Si vols fer un trasllat d’expedient has d’abonar les taxes a través del Campus UNED. Primer has d’accedir amb el teu identificador i la teva clau (si no la tens o no la recordes, pots tornar a donar-te d’alta) i després has d’accedir a “Secretaria” / “Trámites”/ “Solicitudes  Et donarà l’opció d’escollir “Traslado de expediente” pots fer el pagament amb targeta o imprimir-ho per pagar-ho a qualsevol oficina del Banc Santander i desprès enviar per registre electrònic la següent documentació:

 •     Original del resguard d’abonament de les taxes (només si has fet el pagament al banc)
 •     Original de la carta d’admissió de la Universitat

El trasllat és intern entre universitats.

 

 

Com demanar beques i ajuts

Consulta la informació de les beques i ajuts de la nostra universitat

Com demanar un certificat dels teus estudis

Per demanar un certificat dels teus estudis has d’accedir al campus UNED (si no tens la clau o no la recordes, pots tornar a donar-te d’alta) i omplir el formulari que trobaràs a “Secretaria” / “Trámites”/ “Solicitudes“. Et donarà l’opció d’escollir “Certificación académica persoanal de….”. Es pot pagar amb targeta directament des del formulari o es pot imprimir el document per anar a pagar a qualsevol oficina del Banc Santander.

Si fas el pagament al Banc has d’enviar el justificant de pagament de les taxes de certificació acadèmica a través del registre general.

No han d’abonar l’import: els certificats per sol·licitar plaça en una altra universitat i els de renovació del títol de família nombrosa.

Com demanar reconeixement de crèdits

Per demanar reconeixement de crèdits necessitaràs:

 • Certificació acadèmica personal (amb les qualificacions i nota mitja si els estudis están finalitzats)
 • Programes de les assignatures segellats per la secretaria de la Facultat/Escola on vas cursar els estudis
 • Si fas trasllat d’expedient, no cal presentar la certificació acadèmica. El reconeixement es fa quan es reb el trasllat de la teva universitat d’origen.

Consuta les webs de reconeixements de crèdits per estudis per seguir les instruccions de cada facultat.

Per fer el pagament de les taxes de reconeixement de crèdits has d’accedir al Campus UNED “Secretaria”/”Trámites”/”Solicitudes” i tramitar la petició de “Solicitud de reconocimiento”

Com demanar una còpia de l’expedient

Si vols una còpia de l’expedient per demanar plaça en una altra universitat, has d’enviar una instància al Servei d’atenció a l’estudiant de la teva titulació. Aquest model de certificat és gratuït. Consulta com contactar amb la teva facultat 

Com demanar anul·lació o modificació de matrícula

Pots demanar l’anul·lació d’assignatures de la teva matrícula pertanyents a un QUADRIMESTRE COMPLET SENSE DRET A DEVOLUCIÓ en les següents condicions:

 • Des del tancament de la matrícula que s’inicia al juliol fins abans de l’11 de gener, la matrícula completa o el total de les assignatures
  matriculades del primer quadrimestre més totes les assignatures anuals.
 • Des del tancament de la matrícula que s’inicia al febrer fins abans del 10 de maig, el total d’assignatures matriculades al segon
  quadrimestre en les convocatòries de matrícula de juliol-octubre i/o febrer.
Devolució de l’import de matrícula
 • S’ha de sol·licitar mitjançant una instància adreçada al Sr. Rector Magnífic de la universitat.
 • A la instància s’adjuntarà una còpia del pagament o de l’imprès de l’entitat de crèdit on es va fer el pagament.
 • També s’adjuntarà el corresponent justificant, quan el motiu de la devolució necessiti ser justificada.

Instància

Aquesta documentació s’ha d’enviar per registre electrònic.

Convocatòria de gràcia

L’estudiant, tant de la UNED com d’una altra universitat, que tingui esgotades sis o més convocatòries d’alguna assignatura, per continuar a la mateixa carrera ha de sol·licitar convocatòria addicional (de gràcia), abans del 16 d’octubre.

Ha d’enviar una instància adreçada al “Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad” de la UNED, i haurà d’adjuntar una certificació acadèmica personal on especifiqui les assignatures cursades amb les notes i el número de convocatòries esgotades.

Instància

 

Com sol·licitar el títol universitari

Un cop finalitzats els estudis se sol·licitarà a la facultat o escola corresponent els impresos normalitzats per iniciar la tramitació del títol.

Quan s’hagi emplenat el formulari i s’hagi efectuat el pagament de les taxes acadèmiques per a l’expedició del títol (Camus UNED “Secretaria”/ “Trámites”/ “Nueva Solicitud”/ “Solicitud de título de …..”) el Servei d’atenció a l’estudiant de la Facultat/Escola , un cop comprovada la documentació, el pagament, la formació de l’expedient i si cal algun requeriment ho cursarà oficialment a la Secció de Títols.

La Secció de Títols rebrà l’expedient tramitat pel Negociat d’atenció a l’estudiant i expedirà el Títol corresponent.

Un cop realitzats els tràmits necessaris, la Secció de Títols es posarà en contacte amb l’estudiant per comunicar-li que el seu títol està expedit. També pots consultar l’estat de la tramitació del títol a la Secretaria virtual.

El títol haurà de ser retirat personalment per l’interessat/da a la Secció de Títols de la UNED (C/ Bravo Murillo 38, 2a planta). Si el/la titular no pot, podrà autoritzar a una altra persona, mitjançant un poder notarial, a retirar-lo en el seu nom. També podrà sol·licitar per escrit que l’hi enviïn a la Delegació o subdelegació del Ministeri d’Educació més propera.

Es pot anar consultat al Campus UNED  l’estat de la tramitació del teu títol.

 

Com demanar examen de reserva

Els articles 50, 51 i 54 del Reglament de proves presencials, expliquen com i qui pot realitzar els exàmens de reserva ( BICI nº 1 (Annex II) de 18 de juliol de 2011) :

 • Article 50. Els equips docents prepararan exàmens de reserva i, si és el cas, aquells que se sol·licitin de manera excepcional en les convocatòries i centres en els quals només hi hagi una setmana d’exàmens.
 • Article 51.Únicament podran concórrer als exàmens de reserva aquells estudiants als qui els coincideixin dos o més assignatures en el mateix dia i la mateixa hora. En tal cas, l’interessat haurà de sol·licitar-lo en el moment que lliuri l’exercici que li dona dret a això, moment en el qual el tribunal comprovarà que tal coincidència es produeix de fet.
  Excepcionalment, el president valorarà la sol·licitud de realitzar l’examen per causes extraordinàries, que hauran d’haver quedat acreditades amb anterioritat a la data prevista per a les proves de reserva, i la concedirà o denegarà, consultant, si és el cas, a la resta del tribunal.
  En els ensenyaments de màster i de CUID els estudiants tindran dret a reserva sense prèvia sol·licitud.
 • Article 54. En la convocatòria de setembre, els exàmens de reserva es duran a terme en dues úniques sessions, una al matí i una altra a la tarda. En la sessió del matí es realitzaran els exàmens de reserva de les matèries examinades en els tres primers dies del període de proves, mentre que en la sessió de la tarda es realitzaran els dels restants dies. En cadascuna d’aquestes sessions, els estudiants disposaran d’un temps màxim de quatre hores i només podran realitzar un màxim de tres exàmens. En el cas de presentar-se a un o dos exàmens, el temps màxim s’ajustarà al que s’estableix en cadascun d’ells.

Pots baixar-te un model per demanar examen de reserva que podràs presentar al President del Tribunal o enviar-ho al Centre corresponent.